دوره 8، شماره 4: 1391:605-611

بررسی پایایی نسخه فارسی ابزار سنجش شدت لکنت- ویرایش چهارم ویژه بزرگسالان مبتلا به لکنت

ندا طهماسبي گرمتاني, بيژن شفيعي, آوات فيضي, احمد صالحي, پيتر هاول

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.285

چکیده


مقدمه: سنجش شدت لکنت یک جنبه مهم و اساسی در انجام هر گونه اقدام پیرامون لکنت است. یکی از ابزارهای مهم و معتبر در سنجش شدت لکنت 4SSI می‌باشد. این ابزار امروزه به عنوان سنجش بخشی از لکنت در مقالات و همچنین ارزیابی نتایج درمان استفاده می‌شود. با توجه به این که ارزیابی نتایج درمان، یکی از بخش‌های مهم درمان مبتنی بر شواهد است و با در نظر گرفتن این موضوع که وجود و کاربرد این ابزارها در کشور ما بسیار محدود می‌باشند، بر آن شدیم که در این مطالعه به بررسی پایایی این ابزار معتبر و شناخته شده در زمینه سنجش لکنت بپردازیم.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی می‌باشد. بعد از ترجمه چند مرحله‌ای آزمون مطابق با پروتکل IQOLA و بررسی روایی آن، پایایی ابزار بر روی 35 فرد بزرگسال مبتلا به لکنت با استفاده از 5 آزمونگر باتجربه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: پایایی‌ها در این مطالعه با استفاده از روش‌های آماریICC ، One-way repeated measures ANOVA و Cronbach¢s alpha مورد بررسی قرار گرفت. پایایی آزمون در حالت میان آزمونگر با استفاده از روش‌های  Cronbach¢s alphaو ICC برای هر پارامتر، 98/0- 93/0 و پایایی درون آزمونگر با استفاده از روش‌های آماری ICC و one- way repeated measures ANOVA برای هر پارامتر، 98/0- 85/0 گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به پایایی بسیار بالای به دست آمده در این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی آزمون 4SSI برای ارزیابی شدت لکنت در نمونه‌های فارسی زبان مناسب و بسیار کارامد است.

کلید واژه‌ها: نسخه فارسی ابزار سنجش شدت لکنت، ویرایش چهارم (4SSI)، پایایی، بررسی بین‌المللی کیفیت زندگی (IQOLA)، درمان مبتنی بر شواهد


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.