دوره 13، شماره 2: 1396:80-86

تأثیر تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی- عضلانی بر کنترل پاسچر دانش‌آموزان دارای ناشنوایی مادرزادی

مرتضی طاهری, خدیجه ایران دوست, علی اصغر نورسته, جواد شویکلو

DOI: 10.22122/jrrs.v13i2.2846

چکیده


مقدمه: نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که ضعف در حفظ تعادل، از جمله مشکلات اصلی در افراد دارای ناشنوایی مادرزادی است و تعادل نیز عامل مهم و مؤثری بر کیفیت زندگی می‌باشد. تقویت و بهبود عملکردهای تعادلی جهت کاهش مشکلات این گروه از افراد جامعه و نزدیک کردن کیفیت زندگی آن‌ها به حالت عادی، باید مورد تأکید قرار گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی- عضلانی بر کنترل پاسچر دانش‌آموزان دارای ناشنوایی مادرزادی بود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که بر روی ۲۴ دانش‌آموز دارای ناشنوایی مادرزادی صورت گرفت. بدین ترتیب، نمونه‌ها به ‌صورت غیر تصادفی هدف‌دار به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند (هر گروه ۱۲ نفر). گروه شاهد به زندگی روزمره خود ادامه دادند؛ در حالی‌ که گروه تجربی به مدت شش هفته و به‌ صورت سه جلسه ۶۰ دقیقه‌ای، به تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی- عضلانی پرداختند. توانایی آزمودنی‌ها در حفظ وضعیت ایستاده در حالت‌های حسی مختلف اندازه‌گیری گردید. میزان تغییرات در حفظ وضعیت ایستاده در حالت‌های حسی مختلف قبل و بعد از شش هفته تمرینات نیز مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون Paired t در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد (05/۰ ≥ P).

یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون Paired t، کاهش معنی‌داری در تعداد خطا حالت اول بدون هیچ‌گونه تداخل حسی (009/0 = P)، تعداد خطا حالت دوم و غالب بودن سیستم بینایی (002/0 = P)، تعداد خطا حالت سوم و غالب بودن سیستم حس پیکری (001/0 = P) و تعداد خطا حالت چهارم و غالب بودن سیستم دهلیزی (001/0 = P) بعد از شش هفته مشاهده گردید، اما کاهش معنی‌داری در هیچ‌ یک از حالت‌های حفظ تعادل در گروه شاهد وجود نداشت.

نتیجه‎گیری: به نظر می‌رسد تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی- عضلانی، می‌تواند باعث بهبود وضعیت تعادل ظاهری در معلولان شنوایی شود و می‌توان از آن در کنار سایر برنامه‌های تمرینی استفاده کرد. با این ‌حال، پژوهش حاضر محدودیت‌هایی داشت و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری می‌باشد.


واژگان کلیدی


تمرین؛ تمرینات مقاومتی؛ تعادل ظاهری؛ ناشنوایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Parvizi S. Comparison of balance between 6-12 year old deaf boys and their relationship with age [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2001. p. 3-36. [In Persian].

Parving A, Hauch AM, Christensen B. Hearing loss in children--epidemiology, age at identification and causes through 30 years. Ugeskr Laeger 2003; 165(6): 574-9. [In Danish].

Daneshmandi H, Alizadeh MH, Gharakhanlo R. Corrective movements (Identification and prescribing exercises). Tehran, Iran: Samt Publications; 2009. p. 11-22. [In Persian].

Ebrahimi Takamjani E, Noorbakhsh M, Basiri S. Assessing the influence of sensory information on controling standing balance in different age groups. Razi J Med Sci 2000; 7(21): 171-5. [In Persian].

Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: Theory and practical applications. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1995. p. 10-7.

Soares AV, Oliveira CS, Knabben RJ, Domenech SC, Borges Junior NG. Postural control in blind subjects. Einstein (Sao Paulo) 2011; 9(4): 470-6.

Mohammadi F. Evaluation of CNS functions in postural control during manipulation of atrial and sensory systems in Golbal athletes and comparison with non-athletics blind and visually [MSc Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2008. p. 14-109. [In Persian].

Farzaneh Hessari A, Daneshmandi H, Mahdavi S. The effect of 8 weeks of core stabilization training program on balance in hearing impaired students. Journal of Sport Medicine 2011; 3(2): 67-83. [In Persian].

Kahle NL, Gribble PA. Core stability training in dynamic balance testing among young, healthy adults. Athl Train Sports Health Care 2009; 1(2): 6-73.

Salari A, Sahebalzamani M, Daneshmandi H. The effect of core stability training program on balance in blind female athletes. J Kerman Univ Med Sci 2013; 20(6): 585-95. [In Persian].

Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, Kennedy KL. The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. J Bodyw Mov Ther 2007; 11(3): 238-42.

Clark VM, Burden AM. A 4-week wobble board exercise programme improved muscle onset latency and perceived stability in individuals with a functionally unstable ankle. Physical Therapy in Sport 2005; 6(4): 181-7.

Onigbinde AT, Awotidebe T, Awosika H. Effect of 6 weeks wobble board exercises on static and dynamic balance of stroke survivors. Technol Health Care 2009; 17(5-6): 387-92.

Samadi H. The effect of neuromuscular training on electromyographic parameters of selective calf muscles in male athletes with functional ankle instability [MSc Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2013. [In Persian].

Ferber-Viart C, Ionescu E, Morlet T, Froehlich P, Dubreuil C. Balance in healthy individuals assessed with Equitest: maturation and normative data for children and young adults. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(7): 1041-6.

Rinaldi NM, Polastri PF, Barela JA. Age-related changes in postural control sensory reweighting. Neurosci Lett 2009; 467(3): 225-9.

Jeffreys I. Developing a progressive core stability program. Strength Cond J 2002; 24(5): 65-6.

Pandian TJS, Ukamath S, Jetley N, Prabhu R. Clinical test of sensory interaction in balance (CTSIB): Concurrent validity study in healthy Indian children. Journal of Pediatric Neurology 2011; 9(3): 311-8.

Seyedi M, Seidi F, Minoonejad H. An Investigation of the efficiency of sensory systems involved in postural control in deaf athletes and non-athletes. Journal of Sport Medicine 2015; 7(1): 111-27. [In Persian].

Rajendran V, Roy FG. An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children. Ital J Pediatr 2011; 37: 33.

Esmaeili E, Salavati M, Ma'roufi N, Esmaeili V. Effect of balance board exercises on balance tests and limits of stability by Biodex balance system in normal men. J Rehabil 2006; 7(2): 19-25. [In Persian].

Taylor AH, May S. Threat and coping appraisal as determinants of compliance with sports injury rehabilitation: An application of Protection Motivation Theory. J Sports Sci 1996; 14(6): 471-82.

Carpes FP, Reinehr FB, Mota CB. Effects of a program for trunk strength and stability on pain, low back and pelvis kinematics, and body balance: a pilot study. J Bodyw Mov Ther 2008; 12(1): 22-30.

Lewarchick TM, Bechtel ME, Bradley DM, Hughes CJ, Smith TD. The effects of a seven week physioball core stabilization program on athletic performance in healthy collegiate. J Athl Train 2003; 38(2): S81.

Piegaro AB. The comparative effects of four-week core stabilization and balance-training programs on semi dynamic and dynamic balance [PhD Thesis]. Morgantown, WV: West Virginia University Libraries; 2003.

Swaney MR, Hess RA. The effects of core stabilization on balance and posture in female collegiate swimmers. J Athl Train S 2003; 38: 95.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.