دوره 13، شماره 3: 1396:125-130

میانگین سرعت حرکات متناوب و متوالی هجایی در افراد 80-60 سال طبیعی شهر اصفهان

فرانک کیانفر, فاطمه کریمیان, مهسا بکتاشیان

DOI: 10.22122/jrrs.v13i3.2843

چکیده


مقدمه: گفتار، مهارت حرکتی بسیار پیچیده‌ای است که به کنترل و هماهنگی سیستم‌های مختلف تنفس، آواسازی و تولید نیاز دارد. یکی از روش‌های اندازه‌گیری تکالیف حرکتی دهان که در هر واحد زمان محاسبه می‌شود، دیادوکوکینتیک می‌باشد. اطلاعات مربوط به ‌سرعت دیادوکوکینتیک، در تعیین وضعیت فیزیولوژیک تولید گفتار مفید است و شاخصی جهت ارزیابی، تشخیص و درمان بیماران دچار نقایص نورولوژیک سیستم گفتار محسوب می‌شود. سلامت عمومی می‌تواند با تغییر سن، بر سرعت و صحت حرکات بدنی و دهانی تأثیر بگذارد. با توجه به این که داده‌هایی از این معیار در سالمندان فارسی زبان در دسترس نیست، مطالعه حاضر با هدف تعیین سرعت حرکات متناوب (Alternating motion rate یا AMR) و سرعت حرکات متوالی (Sequential motion rate یا SMR) در سالمندان 60 تا 80 ساله طبیعی شهر اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: 42 شرکت‌ کننده توالی‌های /pa/، /ta/ و /ka/ را به مدت 5 ثانیه و تناوب هجایی /pataka/ را به فاصله یک دقیقه استراحت، سریع و درست تکرار نمودند. نمونه‌ها با استفاده از ضبط کننده دیجیتال ضبط گردید و سپس سرعت بر حسب هجا بر ثانیه مورد محاسبه قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سرعت تکرار هجاهای /pa/، /ta/ و /ka/ به ترتیب 06/4، 90/3 و 66/3 هجا بر ثانیه بود. روند کاهش سرعت از جایگاه قدام به خلف مشاهده شد. میانگین AMR هجایی /pataka/ نیز 58/1 هجا بر ثانیه به دست آمد.

نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه حاضر در جهت جبران بخشی از کمبود اطلاعات طبیعی، نتایج توصیفی از سرعت دیادوکوکینتیک سالمندان فارسی زبان اصفهانی را ارایه نمود تا قضاوت بهتر و مطمئن‌تری از مقادیر غیر طبیعی بودن سرعت حرکات گفتاری سالمندان 60 تا 80 سال و اختلال حرکتی گفتار آن‌ها امکان‌پذیر شود. نتایج به دست آمده مؤید تفاوت‌های بین زبانی دیادوکوکینتیک، کندی سرعت در سالمندی و کاهش سرعت حرکت در خلف دهان می‌باشد.


واژگان کلیدی


ارزیابی‌های تولید گفتار؛ شیوایی گفتار؛ سالمند؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Dhakal S, Chacko KM, Vishnu VK, Sreelakshmi R. Comparison of rate of speech and diadochokinetic rate in Nepali and Malayalam adult native speakers. Language in India 2015; 15(11): 118-32.

Pierce JE, Cotton S, Perry A. Alternating and sequential motion rates in older adults. Int J Lang Commun Disord 2013; 48(3): 257-64.

Ben-David BM, Icht M. Oral-diadochokinetic rates for Hebrew-speaking healthy ageing population: Non-word versus real-word repetition. Int J Lang Commun Disord 2017; 52(3): 301-10.

Torre P 3rd, Barlow JA. Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech. J Commun Disord 2009; 42(5): 324-33.

Padovani M, Gielow I, Behlau M. Phonarticulatory diadochokinesis in young and elderly individuals. Arq Neuropsiquiatr 2009; 67(1): 58-61.

Icht M, Ben-David BM. Oral-diadochokinesis rates across languages: English and Hebrew norms. J Commun Disord 2014; 48: 27-37.

Devadiga DN, Bhat JS. Oral diadokokinetic rate - an insight into speech motor control. Int J Adv Res 2012; 1(1): 10-4.

Torre P 3rd, Barlow JA. Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech. J Commun Disord 2009; 42(5): 324-33.

Dworkin JP, Aronson AE. Tongue strength and alternate motion rates in normal and dysarthric subjects. J Commun Disord 1986; 19(2): 115-32.

Shahbodaghi MR, Moradi A, Kiani S. Diadochokinetic syllable rates standardized among the elementary students. Audiology 2005; 14(1): 39-49. [In Persian].

Brenk F. An articulographical analysis of age-related speaker variation [MSc Thesis]. Utrecht, Netherlands: Utrecht University; 2009.

Kalbasi I. Isfahanian Persian. Tehran, Iran: Institute for Humanities and Cultural Studies; 1999. [In Persian].


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.