دوره 13، شماره 2: 1396:111-117

مقایسه علایم مقیاس ناراحتی مسیر صوتی و ویژگی‌های آکوستیک در بیماران مبتلا به ریفلاکس حلقی- حنجره‌ای و ریفلاکس معدی- مروی

فریبا مجیری, مهسا فرزانه, پیمان ادیبی, بهزاد محکی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i2.2822

چکیده


مقدمه: بیماری‌های ریفلاکس معدی- مروی (Gastro esophageal reflux disease یا GERD) و ریفلاکس حلقی- حنجره‌ای (Laryngopharyngeal reflux یا LPR) از جمله بیماری‌های مرتبط با اختلالات صوتی می‌باشند که موجب تغییراتی در تارآواها و به دنبال آن، تغییر در کیفیت صوتی و احساسات ناخوشایند در مسیر صوتی می‌شود. با توجه به این که LPR نسبت به GERD تأثیر شدیدتر و مستقیم‌تری بر روی مخاط حلقی- حنجره‌ای و تارآواها دارد، انتظار می‌رود علایم حسی و آکوستیکی پایدارتری نسبت به GERD ایجاد کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه افراد مبتلا به LPR و GERD و بررسی ویژگی‌های آکوستیک و علایم ناراحتی مسیر صوتی آن‌ها انجام شد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع مقطعی بود و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. نمونه‌های مطالعه را ۱۷ بیمار مبتلا به GERD و ۱۸ بیمار مبتلا به LPR تشکیل داد. صدای بیماران در اتاق آکوستیک (نویز 28 دسی‌بل) ضبط شد و سپس مقیاس ناراحتی مسیر صوتی (Vocal Tract Discomfort یا VTD) توسط هر دو گروه از بیماران تکمیل گردید. ویژگی‌های آکوستیکی بیماران در نرم‌افزار Praat آنالیز شد و مقادیر به دست آمده و همچنین، نمرات شدت و تکرار VTD در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین ویژگی‌های فرکانس پایه، آشفتگی دامنه (لوکال)، آشفتگی فرکانس (لوکال) و نسبت هارمونی به نویز دو گروه وجود نداشت (050/0 < P). در علایم VTD نیز تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای تکرار و شدت درد و تکرار التهاب دو گروه مشاهده شد (050/0 > P).

نتیجه‎گیری: تکرار و شدت درد و تکرار التهاب در افراد مبتلا به LPR نسبت به GERD بیشتر می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت که بیماری LPR به دلیل درگیر کردن فضای حلقی- حنجره‌ای، تأثیر مخرب‌تری بر مسیر صوتی و ویژگی‌های آکوستیکی افراد مبتلا می‌گذارد؛ در صورتی که GERD تأثیر مستقیمی بر این نواحی ندارد.


واژگان کلیدی


آکوستیک؛ ریفلاکس معدی- مروی؛ ریفلاکس حلقی- حنجره‌ای

تمام متن:

PDF

مراجع


Ozturan O, Dogan R, Yenigun A, Veyseller B, Yildirim YS. Photographic objective alterations for laryngopharyngeal reflux diagnosis. J Voice 2017; 31(1): 78-85.

Watts CR. Book review: The voice and voice therapy (Seventh Edition). J Med Speech Lang Pathol 2005; 13(4): 241-3.

Rouev P, Chakarski I, Doskov D, Dimov G, Staykova E. Laryngopharyngeal symptoms and gastroesophageal reflux disease. J Voice 2005; 19(3): 476-80.

Mouli VP, Ahuja V. Questionnaire based gastroesophageal reflux disease (GERD) assessment scales. Indian J Gastroenterol 2011; 30(3): 108-17.

Oguz H, Tarhan E, Korkmaz M, Yilmaz U, Safak MA, Demirci M, et al. Acoustic analysis findings in objective laryngopharyngeal reflux patients. J Voice 2007; 21(2): 203-10.

Weber B, Portnoy JE, Castellanos A, Hawkshaw MJ, Lurie D, Katz PO, et al. Efficacy of anti-reflux surgery on refractory laryngopharyngeal reflux disease in professional voice users: A pilot study. J Voice 2014; 28(4): 492-500.

Behrman A, Sulica L, He T. Factors predicting patient perception of dysphonia caused by benign vocal fold lesions. Laryngoscope 2004; 114(10): 1693-700.

Mojiri F, Qasemi M, Hoquqi N. Practices of voice therapy; Isfahan, Iran: Tolid Elm Publications; 2016. p. 25. [In Persian].

Ramirez DAM, Jimenez VMV, Lopez XH, Ysunza PA. Acoustic Analysis of voice and electroglottography in patients with laryngopharyngeal reflux. J Voice 2017. [Epub ahead of print]

Pribuisiene R, Uloza V, Kupcinskas L, Jonaitis L. Perceptual and acoustic characteristics of voice changes in reflux laryngitis patients. J Voice 2006; 20(1): 128-36.

Selby JC, Gilbert HR, Lerman JW. Perceptual and acoustic evaluation of individuals with laryngopharyngeal reflux pre- and post-treatment. J Voice 2003; 17(4): 557-70.

Lopes LW, Cabral GF, Figueiredo de Almeida AA. Vocal tract discomfort symptoms in patients with different voice disorders. J Voice 2015; 29(3): 317-23.

Rodrigues G, Zambon F, Mathieson L, Behlau M. Vocal tract discomfort in teachers: its relationship to self-reported voice disorders. J Voice 2013; 27(4): 473-80.

Oh JH, Choi MG, Park JM, Lim CH, Cho YK, Lee IS, et al. The clinical characteristics of gastroesophageal reflux disease in patients with laryngeal symptoms who are referred to gastroenterology. Dis Esophagus 2013; 26(5): 465-9.

Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006; 101(8): 1900-20.

Park JO, Shim MR, Hwang YS, Cho KJ, Joo YH, Cho JH, et al. Combination of voice therapy and antireflux therapy rapidly recovers voice-related symptoms in laryngopharyngeal reflux patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 146(1): 92-7.

Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). J Voice 2002; 16(2): 274-7.

Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. The validity and reliability of the reflux finding score (RFS). Laryngoscope; 111(8): 1313-7.

Torabi H, Khoddami SM, Ansari NN, Dabirmoghaddam P. The Vocal Tract Discomfort Scale: Validity and reliability of the Persian Version in the Assessment of patients with muscle tension dysphonia. J Voice 2016; 30(6): 711-6.

Eskenazi L, Childers DG, Hicks DM. Acoustic correlates of vocal quality. J Speech Hear Res 1990; 33(2): 298-306.

Garrett R. Cepstral- and spectral-based acoustic measures of normal voices [MSc Thesis]. Milwaukee, WI: University of Wisconsin-Milwaukee; 2013.

Kent RD, Vorperian HK, Duffy JR. Reliability of the Multi-Dimensional Voice Program for the analysis of voice samples of subjects with dysarthria. Am J Speech Lang Pathol 1999; 8(2): 129-36.

Awan SN, Roy N, Jiang JJ. Nonlinear dynamic analysis of disordered voice: the relationship between the correlation dimension (D2) and pre-/post-treatment change in perceived dysphonia severity. J Voice 2010; 24(3): 285-93.

Kondo Y, Ogasawara N, Sasaki M, Arimoto M, Yanamoto K, Nishimura K, et al. Edema of the interarytenoid mucosa seen on endoscopy is related to endoscopic-positive esophagitis (EE) and is an independent predictor of EE. Dig Endosc 2013; 25(6): 578-84.

Pribuisiene R, Uloza V, Saferis V. Multidimensional voice analysis of reflux laryngitis patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005; 262(1): 35-40.

Lechien JR, Saussez S, Harmegnies B, Finck C, Burns JA. Laryngopharyngeal Reflux and Voice Disorders: A Multifactorial Model of Etiology and Pathophysiology. J Voice 2017. [Epub ahead of print].


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.