دوره 13، شماره 2: 1396 (در حال تکمیل)

روان‌سنجی مقیاس افسردگی Cornell در سالمندان مبتلا به دمانس شهراصفهان

نسرین مسائلی, غلامرضا خیرآبادی, آناهیتا خدری, محمد رضا مرآثی, ویکتوریا عمرانی فرد

چکیده


مقدمه: افسردگی، دومین اختلال روان‌شناختی شایع در سالمندان محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف روان‌سنجی مقیاس افسردگی Cornell در دمانس (Cornell Scale for Depression in Dementia یا CSDD) در سالمندان مبتلا به دمانس شهر اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع سایکومتریک بود. 110 بیمار مبتلا به دمانس که بر اساس تشخیص روان‌پزشک و معیارهای Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4th Edition-Text Revision (DSM-IV-TR) به کلینیک سالمندان اصفهان مراجعه کرده بودند، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و مقیاس‌های‌ افسردگی سالمندان (Geriatric Depression Scale یا GDS) و ارزیابی عملکرد شناختی کوتاه (Mini-Mental State Examination یا MMSE) را تکمیل نمودند. سپس داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، ضریب Cronbach¢s alpha و ضریب همبستگی Pearson در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پایایی کل مقیاس 85/0 و پایایی عامل‌های افسردگی، علایم افسردگی سایکوتیک، اختلالات خواب، علایم جسمی و اضطراب به ترتیب 77/0، 63/0، 79/0، 62/0 و 47/0 به دست آمد. با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، ضریب همبستگی GDS و MMSE با کل مقیاس CSDD به ترتیب ۴۷/0 (01/0 > P) و 35/0 (01/0 > P) محاسبه گردید. با استفاده ازتحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل به دست آمده فوق دارای واریانس مشترک 72/58 درصد بود.

نتیجه‎گیری: نسخه فارسی مقیاس CSDD در جامعه سالمندان مبتلا به دمانس ایران، از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.


واژگان کلیدی


افسردگی؛ دمانس؛ مقیاس افسردگی Cornell؛ روان‌سنجی؛ نسخه فارسی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.