دوره 13، شماره 2: 1396:67-73

روان‌سنجی مقیاس افسردگی Cornell در سالمندان مبتلا به دمانس شهراصفهان

نسرین مسائلی, غلامرضا خیرآبادی, آناهیتا خدری, محمد رضا مرآثی, ویکتوریا عمرانی فرد

DOI: 10.22122/jrrs.v13i2.2810

چکیده


مقدمه: افسردگی، دومین اختلال روان‌شناختی شایع در سالمندان محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف روان‌سنجی مقیاس افسردگی Cornell در دمانس (Cornell Scale for Depression in Dementia یا CSDD) در سالمندان مبتلا به دمانس شهر اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع سایکومتریک بود. 110 بیمار مبتلا به دمانس که بر اساس تشخیص روان‌پزشک و معیارهای Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4th Edition-Text Revision (DSM-IV-TR) به کلینیک سالمندان اصفهان مراجعه کرده بودند، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و مقیاس‌های‌ افسردگی سالمندان (Geriatric Depression Scale یا GDS) و ارزیابی عملکرد شناختی کوتاه (Mini-Mental State Examination یا MMSE) را تکمیل نمودند. سپس داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، ضریب Cronbach¢s alpha و ضریب همبستگی Pearson در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پایایی کل مقیاس 85/0 و پایایی عامل‌های افسردگی، علایم افسردگی سایکوتیک، اختلالات خواب، علایم جسمی و اضطراب به ترتیب 77/0، 63/0، 79/0، 62/0 و 47/0 به دست آمد. با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، ضریب همبستگی GDS و MMSE با کل مقیاس CSDD به ترتیب ۴۷/0 (01/0 > P) و 35/0 (01/0 > P) محاسبه گردید. با استفاده ازتحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل به دست آمده فوق دارای واریانس مشترک 72/58 درصد بود.

نتیجه‎گیری: نسخه فارسی مقیاس CSDD در جامعه سالمندان مبتلا به دمانس ایران، از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.


واژگان کلیدی


افسردگی؛ دمانس؛ مقیاس افسردگی Cornell؛ روان‌سنجی؛ نسخه فارسی

تمام متن:

PDF

مراجع


Mohtasham Amiri Z, Farazmand A, Toloei M. Causes of patients' hospitalization in Guilan University hospitals. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(42): 28-32. [In Persian].

Mohammadzadeh A, Dolatshahy B, Mohammadkhani P. The effects of integrative reminiscence therapy on signs and symptoms of depression in the elderly. Salmand Iran J Ageing 2011; 6(1): 23-8. [In Persian].

Brindel P, Hanon O, Dartigues JF, Ritchie K, Lacombe JM, Ducimetiere P, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the elderly: The three city study. J Hypertens 2006; 24(1): 51-8.

Kashfi S, Khani Jeihooni A, Farhadi S. The relationship between social and demographic factors and prevalence of depression among over 60 years old individuals, Shiraz, Iran. Hormozgan Med J 2011; 14(4): 319-25. [In Persian].

Jorm AF, Korten AE, Henderson AS. The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. Acta Psychiatr Scand 1987; 76(5): 465-79.

Unutzer J, Patrick DL, Simon G, Grembowski D, Walker E, Rutter C, et al. Depressive symptoms and the cost of health services in HMO patients aged 65 years and older. A 4-year prospective study. JAMA 1997; 277(20): 1618-23.

Sadeghi M, Kazemi H R. Prevalence of dementia and depression among residents of elderly nursing homes in Tehran Province. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2004; 9(4): 49-55. [In Persian].

Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry 1988; 23(3): 271-84.

Amuk T, Karadag F, Oguzhanoglu N, Oguzhanoglu A. Reliability and validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in an elderly Turkish population. Turk Psikiyatri Derg 2003; 14(4): 263-71. [In Turkish].

Lucas-Carrasco R, Gomez-Benito J, Rejas J, Ott BR. The Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia: Spanish adaptation and validation. Alzheimer Dis Assoc Disord 2013; 27(1): 44-50.

Lin JN, Wang JJ. Psychometric evaluation of the Chinese version of the Cornell Scale for Depression in Dementia. J Nurs Res 2008; 16(3): 202-10.

Lim HK, Hong SC, Won WY, Hahn C, Lee CU. Reliability and validity of the Korean version of the Cornell Scale for Depression in Dementia. Psychiatry Investig 2012; 9(4): 332-8.

Sheikh JI, Yesavage JA. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontology 1986; 5: 165-73. [In Persian].

Malakouti K, Fathollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani S. Validation of Geriatric Depression Scale (GDS-15) in Iran. Pajouhesh Dar Pezeshki 2006; 30(4): 361-9. [In Persian].

Crum RM, Anthony JC, Bassett SS, Folstein MF. Population-based norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. JAMA 1993; 269(18): 2386-91.

Foroughan M, Jafari Z, Shirinbayan P, Ghaemmagham Farahani Z, Rahgozar M. Psychometric properties of Mini Mental State Examination Scale in Tehran. Adv Cogn Sci 2009; 9(2): 29-37. [In Persian].

Williams JR, Marsh L. Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in Parkinson's disease with and without cognitive impairment. Mov Disord 2009; 24(3): 433-7.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.