دوره 4، شماره 1: 1387

بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر روی آتاکسی، تعادل، فعاليت‌هاي روزمره و افسردگی بیماران مبتلا به آتاکسی مخچه‌ای ناشی از مولتیپل اسکلروزیس

احسان قاسمي, وحيد شايگان‌نژاد, فرشته اشتري, الهام فضيلتي, مائده فاني

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.28

چکیده


مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع‌‌ترین بیماری نورولوژی پیشرونده در جوانان بالغ می‌‌باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون‌های عصبی شده و در نتیجه ضایعات عملکردی ایجاد می‌کند. یکی از مناطق مهم درگیری در MS، مخچه می‌باشد. اختلال در این ساختمان منجر به ایجاد آتاکسی، اختلال در تعادل و ... شده و به تبع آن کیفیت زندگی بیمار را کاهش می‌‌دهد. تمرین درمانی، یک روش مؤثر درمانی در کاهش اختلالات عملکردی بیماران MS می‌‌باشد. اين مطالعه تأثير تمريناتي فراوان را در بهبود شرايط بيماران مبتلا به MS نشان مي دهد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع آینده‌ نگر، شبه‌تجربی و یک سویه ‌کور بوده و به منظور بررسی اثر تمرینات فرانکل بر آتاکسی، تعادل، ADL (Activity of Daily Living) و افسردگی بیماران MS، در سال 86-85 در شهر اصفهان انجام گرفته است. در این مطالعه طی 10 جلسه، به 22 بیمار مبتلا به درگیری مخچه‌‌ ناشی از MS، (با شرایط دموگرافی سن:36/7± 36/33 سال، قد:36/8 ±14/164سانتیمتر، وزن: 95/8±95/61کیلوگرم و مدت زمان ابتلا:92/50±18/62ماه) به صورت یک روز در میان تمرینات فرانکل آموزش داده شد. این تمرینات روزی دو نوبت و هر نوبت، 30 دقیقه توسط بیمار تکرار می‌‌گردید. اطلاعات حاصل از انجام آزمونها، قبل از درمان و بعد از درمان جمع‌آوری گردید. به منظور بررسی آتاکسی از Ataxia Rating Scale، برای تعادل از Berg Balance Scale، برای ADL از Barthel Index و جهت ارزیابی افسردگی از پرسش‌‌نامه افسردگی Beck استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده از آزمون  tزوج شده موجود در نرم‌‌افزار آماري SPSS استفاده شد.

یافته ها: پس از بررسی‌های آماری نتایج زیر حاصل گردید:

بین وضعیت (05/0P <)آتاکسی، وضعیت تعادل (05/0P <)، وضعیت ADL (05/0P <) و وضعیت افسردگی (05/0P <) بیماران، قبل و بعد از درمان تفاوت معنی‌‌داری وجود داشت.

بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انجام تمرینات فرانکل به صورت مداوم، با فرض ثابت ماندن شرایط بیمار، باعث بهبودی در شاخص‌‌های آتاکسی، تعادل، ADL و افسردگی بیماران مبتلا به MS می‌‌شود. با توجه به روند بیماری، در صورت توقف انجام تمرینات، شرایط بیمار به وضعیت اولیه بر خواهد گشت.

کلید وا ژه‌‌ها: مولتیپل اسکلروزیس، آتاکسی مخچه‌‌ای، تعادل، ADL، افسردگی و تمرینات فرانکل


تمام متن:

Untitled XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.