دوره 13، شماره 3: 1396:118-124

بررسی و مقایسه وضعیت بلندی اصوات با استفاده از پرسش‌نامه خودارزیاب Profile of Aided Loudness (PAL) در افراد جوان و سالمند کم‌شنوای متوسط و شدید استفاده کننده از سمعک

فاطمه عبدالمجیدی, سمیه فلاح زاده, علیرضا گلچین نامداری, ثریا کهزادی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i3.2796

چکیده


مقدمه: آزمون‌های ادیومتریک مرسوم، می‌توانند آسیب شنوایی یا عدم وجود آسیب را بررسی کنند، اما نمی‌توانند تأثیر ناتوانی یا معلولیت ناشی از کم‌شنوایی، میزان رضایت فرد از توان‌بخشی انجام شده یا تأثیر ناتوانی و یا معلولیت ناشی از نقص شنوایی را بررسی نمایند. پرسش‌نامه‌های خودارزیاب، این موارد را برای فرد کم‌شنوا مورد مطالعه قرار می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف استفاده از پرسش‌نامه خودارزیاب Profile of Aided Loudness (PAL) جهت بررسی میزان رضایتمندی و بلندی اصوات برای افراد دارای سمعک و مقایسه کم‌شنوایی متوسط و شدید در افراد جوان و سالمند انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 20 نفر در محدوده سنی 40-20 سال به عنوان افراد جوان و 20 نفر در بازه سنی 80-60 سال به عنوان افراد سالمند شرکت نمودند. میزان رضایتمندي و بلندی از سمعک با استفاده از پرسش‌نامه خودازیاب PAL در گروه انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها در نرم‌افراز تحلیل اطلاعات آماری تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین امتیازات بلندی در جوانان و سالمندان و مردان و زنان وجود نداشت. همچنین، اختلاف معنی‌داری در امتیازات بلندی صداهای آهسته مشاهده نشد، اما این تفاوت در صداهای متوسط و بلند معنی‌دار بود. تفاوت امتیازات رضایتمندی در کم‌شنوایی متوسط و شدید و در مردان و زنان معنی‌دار نبود، اما این امتیاز در جوانان و سالمندان اختلاف معنی‌داری را نشان داد.

نتیجه‎گیری: مقیاس PAL جهت ارزیابی میزان بلندی درک شده توسط فرد در دو وضعیت بدون سمعک و با سمعک به کار می‌رود. نتایج به دست آمده از این پرسش‌نامه در مقایسه با مقادیر هنجار در تنظیم سمعک کاربرد دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که احساس بلندی تحت تأثیر میزان کم‌شنوایی و احساس رضایتمندی تحت تأثیر سن قرار دارد.


واژگان کلیدی


درک بلندی؛ نظرسنجی و پرسش‌نامه؛ کم‌شنوایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Falahzadeh S. The researching of loudness status using self-assessment questionnaire PAL in groups of patients wearing hearing aid referred to audiology department of faculty rehabilitation, Amir-Alam Hospital and Shohadaye Jallaieipour Rehabilitation Center [BSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2005. [In Persian].

Faraji Khiavi F, Bayat A, Dashti R, Sameni SJ. Hearing aid-related satisfaction based on type and degree of hearing loss in elderly. Audiology 2015; 23(6): 114-22. [In Persian].

Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(3): 293-300.

Sindhusake D, Mitchell P, Smith W, Golding M, Newall P, Hartley D, et al. Validation of self-reported hearing loss. The Blue Mountains Hearing Study. Int J Epidemiol 2001; 30(6): 1371-8.

Safari A, Molasadeghi A. Normalization of Self-Assessment Questionnaire and comparison of its results between people with mild to moderately severe sensorineural hearing loss, who referred to audiology department [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2001. [In Persian].

Tadayon S. Study of communication problems of adults with hearing loss [BSc Thesis]. Tehran, Iran: Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences; 2002. [In Persian].

Heydari F. Determination of relation between pure tone screening audiometry results, speech audiometry and Narges Self-Assessment Questionnaire with hearing disability of elderly with hearing loss [BSc Thesis]. Tehran, Iran: Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].

Zaugg TL, Thielman EJ, Griest S, Henry JA. Subjective reports of trouble tolerating sound in daily life versus loudness discomfort levels. Am J Audiol 2016; 25(4): 359-63.

Kozlowski L, Ribas A, Almeida G, Luz I. Satisfaction of elderly hearing aid users. Int Arch Otorhinolaryngol 2017; 21(1): 92-6.

Mueller HG, Grimes MA. Hearing aid selection and assessment. In: Alpiner JG, McCarthy PA, editors. Rehabilitative audiology: Children and adults. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1993. p. 284–310.

Brooks DN. Use of post-aural aids by National Health Service patients. Br J Audiol 1981; 15(2): 79-86.

Humes LE, Garner CB, Wilson DL, Barlow NN. Hearing-aid outcome measured following one month of hearing aid use by the elderly. J Speech Lang Hear Res 2001; 44(3): 469-86.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.