دوره 12، شماره 5: 1395:283-289

تمرین با چالش ناپایداری تکلیف- ویژه در عملکرد و اکتساب یک مهارت پیچیده حرکتی

فریبا حسن بارانی, مهدی شهبازی, شهزاد طهماسبی بروجنی, محمدعلی سنجری, جمال فاضل کلخوران

DOI: 10.22122/jrrs.v12i5.2769

چکیده


مقدمه: مطالعات اکتساب مهارت حرکتی نشان داده‌اند که عملکرد یک تکلیف حرکتی بعد از تمرین روان‌تر می‌شود و نوع تمرین مورد استفاده از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین با چالش ناپایداری تکلیف- ویژه بر عملکرد و اکتساب یک مهارت پرتابی بود.

مواد و روش‌ها: طرح تحقیق حاضر نیمه تجربی و نوع آن کاربردی بود. 16 شرکت‌ کننده نیمه ماهر بسکتبال، تحت دو شرایط تمرینی با و بدون بازخورد بینایی قرار گرفتند. هر مرحله تمرینی شامل سه بلوک ده کوششی بود. قبل و بعد از مراحل تمرینی، عملکرد پرتابی افراد در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بررسی شد. برای بررسی تفاوت افراد در مراحل تمرینی و آزمون از دو تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری و t همبسته در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید.

یافته‌ها: بین بلوک‌های تمرینی در هر دو مرحله تمرین تفاوت معنی‌دای وجود نداشت، اما در مرحله دوم تمرینی بین پیش‌آزمون و سایر بلوک‌ها و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (001/0 = P). به علاوه، بین پس‌آزمون‌های هر دو مرحله تمرینی تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‎گیری: ایجاد ناپایداری تکلیف- ویژه با حذف بازخورد بینایی، علاوه بر این که منجر به کسب مهارت پرتابی می‌شود، فرد را برای مقابله با شرایط ناپایدار حرکتی آماده می‌کند. به مربیان و درمانگران پیشنهاد می‌شود که برای آموزش مهارت‌های حرکتی و یا بازتوانی این مهارت‌ها، ورزشکاران و بیماران را تحت شرایط ناپایدار تمرین دهند؛ به طوری که آنان برای مقابله با این شرایط بهتر آماده شوند.


واژگان کلیدی


یادگیری حرکتی؛ سوبرتری کارکردی؛ تمرین، مهارت پرتابی؛ بازخورد، حسی

تمام متن:

PDF

مراجع


Wu YH, Latash ML. The effects of practice on coordination. Exerc Sport Sci Rev 2014; 42(1): 37-42.

Zhou T, Zhang L, Latash ML. Characteristics of unintentional movements by a multijoint effector. J Mot Behav 2015; 47(4): 352-61.

Reschechtko S, Hasanbarani F, Akulin VM, Latash ML. Unintentional force changes in cyclical tasks performed by an abundant system: Empirical observations and a dynamical model. Neuroscience 2017; 350: 94-109.

Latash ML. The bliss (not the problem) of motor abundance (not redundancy). Exp Brain Res 2012; 217(1): 1-5.

Latash ML, Scholz JP, Schoner G. Toward a new theory of motor synergies. Motor Control 2007; 11(3): 276-308.

Wu YH, Pazin N, Zatsiorsky VM, Latash ML. Practicing elements versus practicing coordination: changes in the structure of variance. J Mot Behav 2012; 44(6): 471-8.

Wu YH, Pazin N, Zatsiorsky VM, Latash ML. Improving finger coordination in young and elderly persons. Exp Brain Res 2013; 226(2): 273-83.

Yang JF, Scholz JP, Latash ML. The role of kinematic redundancy in adaptation of reaching. Exp Brain Res 2007; 176(1): 54-69.

Reschechtko S, Zatsiorsky VM, Latash ML. Task-specific stability of multifinger steady-state action. J Mot Behav 2015; 47(5): 365-77.

Ikegami T, Hirashima M, Osu R, Nozaki D. Intermittent visual feedback can boost motor learning of rhythmic movements: evidence for error feedback beyond cycles. J Neurosci 2012; 32(2): 653-7.

Elliott D, Hansen S, Mendoza J, Tremblay L. Learning to optimize speed, accuracy, and energy expenditure: a framework for understanding speed-accuracy relations in goal-directed aiming. J Mot Behav 2004; 36(3): 339-51.

Elliott D, Hansen S. Visual regulation of manual aiming: a comparison of methods. Behav Res Methods 2010; 42(4): 1087-95.

Schmidt RA, Lee T. Motor control and learning. Champaign, IL: Human Kinetics; 1988.

Magill RA. Motor learning and control: Concepts and applications. New York, NY: McGraw-Hill; 2007.

Keele SW, Posner MI. Processing of visual feedback in rapid movements. J Exp Psychol 1968; 77(1): 155-8.

Elliott D, Allard F. The utilization of visual feedback information during rapid pointing movements. Q J Exp Psychol A 1985; 37(3): 407-25.

Zelaznik HZ, Hawkins B, Kisselburgh L. Rapid visual feedback processing in single-aiming movements. J Mot Behav 1983; 15(3): 217-36.

Burkitt JJ, Grierson LEM, Staite V, Elliott D, Lyons J. The impact of prior knowledge about visual feedback on motor performance and learning. Advances in Physical Education 2013; 3(1): 1-9.

Okazaki VH, Rodacki AL. Increased distance of shooting on basketball jump shot. J Sports Sci Med 2012; 11(2): 231-7.

Button C, MacLeod M, Sanders R, Coleman S. Examining movement variability in the basketball free-throw action at different skill levels. Res Q Exerc Sport 2003; 74(3): 257-69.

Khan MA, Elliot D, Coull J, Chua R, Lyons J. Optimal control strategies under different feedback schedules: kinematic evidence. J Mot Behav 2002; 34(1): 45-57.

Wu YH, Truglio TS, Zatsiorsky VM, Latash ML. Learning to combine high variability with high precision: Lack of transfer to a different task. J Mot Behav 2015; 47(2): 153-65.

Hansen S, Glazebrook CM, Anson JG, Weeks DJ, Elliott D. The influence of advance information about target location and visual feedback on movement planning and execution. Can J Exp Psychol 2006; 60(3): 200-8.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.