دوره 4، شماره 1: 1387

تعيين فركانس سه سازه اول واكههاي زبان فارسي در دانشجويان 24-18 ساله دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان

فرانك صالحی, اكبر بهرامي, فاطمه نوري, هدي قنبري, طلعت باران زهي

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.27

چکیده


مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين فركانس سه سازه اول واكههاي زبان فارسي در دانشجويان 24ـ18 ساله دانشگاههاي علوم پزشكي و اصفهان و دستیابی به یک ایدهال از فرکانس سازههای واکهها و نسبت میان آنها در افراد طبیعی بزرگسال ميباشد.

مواد و روشها: اين پژوهش توصيفی به صورت مقطعي روي 60 نمونه (30 نفر پسر و30 نفر دختر) از ميان دانشجويان فارسي زبان دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان در محدوده سني 24-18 ساله انجام گرفت. ابتدا اطلاعات زمینهای توسط مصاحبه مستقيم گردآوري و سپس آزمون توليد واکههاي زبان فارسي از نمونههاي مورد نظر گرفته شد. سپس سازه اول و دوم و سوم هر 6 واكه به طور جداگانه توسط دستگاه «Speech Studio» و برنامه real analysis نرمافزار Dr. Speech به دست آمد و اعداد مربوط به هر فرد به طور جداگانه در جدول مربوطه ثبت گرديد و در نهايت بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

یافته ها: در دانشجويان پسر ميانگين بيشترين مقدار  Fمربوط به واكه /æ/، 767 هرتز و 2Fمربوط به واكه/i/، 2244 هرتز و 3Fمربوط به واكه/i/، 3129 هرتز و كمترين مقدار 1F مربوط به واكه /i/، 255 هرتز و 2Fمربوط به واكه/u/، 734 هرتز و 3Fمربوط به واكه /u/، 2317 هرتز به دست آمد.

در دانشجويان دختر ميانگين بيشترين مقدار 1F مربوط به واكه /æ/، 876 هرتز و 2Fمربوط به واكه /i/، 2688 هرتز و 3Fمربوط به واكه /i/، 3339 هرتز و كمترين مقدار 1F مربوط به واكه /u/، 376 هرتز و 2Fمربوط به واكه/u/، 731 هرتز و 3Fمربوط به واكه/u/، 2412 هرتز به دست آمد.

بحث: واكه‌هاي /i/ و /u/ بسته و واكههاي /æ/ و/a/ باز هستند و دو واكه /e/ و /o/ بين اين دو گروه قرار گرفتند. واكههاي /i/، /e/ و /æ/ پيشين و واكههاي /a/،/o/ و /u/ پسين هستند. واكههاي /i/ و /æ/ گسترده و واكه /e/ نيمه‌گسترده می‌باشد. واكههاي /a/ و /u/ گرد و /o/ نيم‌گرد است.

كليدواژه‌ها: واكه، سازه، واكههاي زبان فارسي، ساختار سازهاي، نرم‌افزار دكتر اسپيچ، دستگاه اسپيچ استوديو


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.