دوره 12، شماره 4: 1395:210-215

اثربخشی روش‌های یکپارچه‌‌سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی

سعيد صادقي, فروغ محمدیان, حمیدرضا پوراعتماد, حمیدرضا حسن‌آبادی

DOI: 10.22122/jrrs.v12i4.2695

چکیده


مقدمه: یکی از مهم‌ترین مشکلات کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی، خام حرکتی و هماهنگی ضعیف حسی- حرکتی می‌باشد که مانع دستیابی کودکان به پتانسیل‌های تحصیلی و پیشرفت هیجانی و اجتماعی می‌شـود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی روش‌های یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: روش مطالعه طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور، 7 کودک دارای ناتوانی یادگیری غیر کلامی (4 پسر و 3 دختر) در پایه‌های تحصیلی دوم تا پنجم دبستان شهرستان‌های تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع قضاوتی انتخاب شدند. مقیاس حرکتی Lincoln-Oseretsky قبل و بعد از انجام مداخله اجرا گردید و داده‌های پژوهش از طریق آزمون Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: برنامه یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی بر مهارت‌های حسی- تعادلی (017/0 = P)، حرکتی درشت (018/0 = P)، حرکتی ظریف (016/0 = P)، هماهنگی دو طرفه (012/0 = P) و نمره کل خام حرکتی (016/0 = P) تأثیر مثبت و معنی‌داری داشت.

نتیجه‎گیری: یکپارچه‌‌سازی حسی- حرکتی تفاوت معنی‌داری در خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی ایجاد می‌کند و موجب بهبود مهارت‌های حرکتی آن‌ها در چهار حیطه تعادل، مهارت‌های درشت، ظریف و هماهنگی حرکتی دو طرفه می‌شود.


واژگان کلیدی


خام حرکتی؛ ناتوانی یادگیری غیر کلامی؛ یکپارچه‌‌سازی حسی- حرکتی

تمام متن:

PDF

مراجع


Antshel KM, Joseph GR. Maternal stress in nonverbal learning disorder: a comparison with reading disorder. J Learn Disabil 2006; 39(3): 194-205.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 5th ed. Washington, DC: APA; 2013.

Davis JM, Broitman J. Nonverbal learning disabilities in children: Bridging the gap between science and practice. New York, NY: Springer; 2011.

Boardman AG, Roberts G, Vaughn S, Wexler J, Murray CS, Kosanovich M. Effective instruction for adolescent struggling readers: a practice brief. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction; 2008.

Parhon K, Pushanae K, Mahvash A, Ghafouri M. The effectiveness of rehabilitation sensory integration on the symptoms of children with non-verbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2016; 6(2): 132-9. [In Persian].

Bradley MC, Daley T, Levin M, O'Reilly F, Parsad A, Robertson A, et al. IDEA National Assessment Implementation Study. Final Report (NCEE 2011-4027). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U. S. Department of Education; 2011.

Nabizadeh R. What is non-verbal learning disorder? Journal of Exceptional Education 2005; 44(1): 42–5. [In Persian].

Hands B. Changes in motor skill and fitness measures among children with high and low motor competence: a five-year longitudinal study. J Sci Med Sport 2008; 11(2): 155-62.

Polatajko HJ, Mandich A. Enabling Occupation in children: The cognitive orientation to daily occupational performance (Co-Op) approach. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE; 2004.

Humphry R. Young children's occupations: explicating the dynamics of developmental processes. Am J Occup Ther 2002; 56(2): 171-9.

Glennon TJ. Sensory integration and praxis test. In: Volkmar FR, editor. Encyclopedia of autism spectrum disorders. New York, NY: Springer; 2013. p. 2791-5.

Ayres AJ. Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT). Los Angeles, CA: Western Psychological Services; 1988.

Goel R, Agarwal A, Shabbir A, So JB, Pasupathy S, Wong A, et al. Bariatric surgery in Singapore from 2005 to 2009. Asian J Surg 2013; 36(1): 36-9.

Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2013.

Schaaf RC, Miller LJ. Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2005; 11(2): 143-8.

Case-Smith J. Variables related to successful school-based practice. Occup Ther J Res 1997; 17(2): 133-53.

Smith T, Mruzek DW, Mozingo D. Sensory integrative therapy. In Jacobson J, Foxx R, Mulik J, editors. Controversial therapies for developmental disabilities: Fad, fashion, and science in professional practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 2005. p. 331-50.

Razavieh A, Shahim S. A short form of the Wechsler preschool and primary scale of intelligence for use in Iran. Psychol Rep 1992; 71(3): 863-6.

Ahadi B. Compare the performance of students with learning disabilities and students without learning disorders Wechsler Intelligence Scale for Children [MSc Thesis]. Shiraz, Iran: University of Shiraz; 1994. [In Persian].

Bialer I, Doll L, Winsberg BG. A modified Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale: provisional standardization. Percept Mot Skills 1974; 38(2): 599-614.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.