دوره 12، شماره 4: 1395:194-199

مقایسه میزان سرعت و درک خواندن دانش‌آموزان کاشت حلزون شده و شنوای پایه اول دبستان

فرشته شمسیان, زهره فرقدانی چهارسوقی

DOI: 10.22122/jrrs.v12i4.2684

چکیده


مقدمه: مهم‌ترین حس در رشد طبیعی گفتار و زبان، شنوایی است و ناشنوایان بیشترین آسیب ارتباطی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که رشد طبیعی گفتار و زبان در دوران کودکی، پیش‌نیازهای لازم جهت رشد خواندن را فراهم می‌کند، آسیب‌های خواندن در افراد ناشنوا به فراوانی مشاهده می‌گردد. انجام کاشت حلزون شنوایی با فراهم آوردن درون‌داد شنوایی و بهبود رشد گفتار و زبان، می‌تواند باعث دستیابی به پیش‌نیازهای خواندن و کاهش مشکلات خواندن شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خواندن کودکان کاشت حلزون شده انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، خواندن متن در 11 کودک کاشت حلزون شده پایه اول دبستان مورد بررسی قرار گرفت و میانگین سرعت خواندن و درصد پاسخ‌های درک خواندن آنان با 11 دانش‌آموز طبیعی با استفاده از آزمون‌های آماری مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتیجه آزمون Independent t در مورد هر دو متغیر سرعت و درصد پاسخ‌های درک خواندن، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ها در دانش‌آموزان کاشت حلزون شده و طبیعی وجود داشت (001/0 > P).

نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کودکان کاشت حلزون شده نسبت به همتایان شنوای خود از سال ابتدایی تحصیل با مشکلاتی در خواندن سریع و روان و درک مطالب نوشته شده مواجه هستند که به نظر می‌رسد ناشی از نقایص زبانی آن‌ها باشد. با این وجود، تفاوت‌های فردی زیادی در بین این کودکان مشاهده می‌شود.


واژگان کلیدی


سرعت خواندن؛ درک خواندن؛ کاشت حلزون شنوایی؛ دانش‌آموز شنوا

تمام متن:

PDF

مراجع


Niparko JK. Cochlear implants: Principles and practices. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009. p. 263-7.

Paul PV. Language and deafness. 4th ed. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning; 2009.

Schramm B, Bohnert A, Keilmann A. Auditory, speech and language development in young children with cochlear implants compared with children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74(7): 812-9.

May-Mederake B. Early intervention and assessment of speech and language development in young children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76(7): 939-46.

Percy-Smith L, Busch G, Sandahl M, Nissen L, Josvassen JL, Lange T, et al. Language understanding and vocabulary of early cochlear implanted children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77(2): 184-8.

Flipsen P, Jr. Intelligibility of spontaneous conversational speech produced by children with cochlear implants: a review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(5): 559-64.

Neves AJ, Verdu ACMA, Moret ALM, Silva LTN. The implications of the cochlear implant for development of language skills: a literature review. Revista CEFAC 2015; 17(5): 1643-55.

Spencer LJ, Barker BA, Tomblin JB. Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear Hear 2003; 24(3): 236-47.

Geers AE, Hayes H. Reading, writing, and phonological processing skills of adolescents with 10 or more years of cochlear implant experience. Ear Hear 2011; 32(1 Suppl): 49S-59S.

Vermeulen AM, van Bon W, Schreuder R, Knoors H, Snik A. Reading comprehension of deaf children with cochlear implants. J Deaf Stud Deaf Educ 2007; 12(3): 283-302.

Gueringer K. Reading comprehension and oral reading fluency of deaf children with cochlear implants [MSc Thesis]. St. Louis, MO: Washington University; 2011.

Vereb AF. Predictors of reading comprehension outcomes in school-aged children with cochlear implants [PhD Thesis]. Ann Arbor, MI: University of Michigan; 2012.

Ferraro R. Minority and cross-cultural aspects of neuropsychological assessment: Enduring and emerging trends (Studies on neuropsychology, neurology and cognition). 2nd ed. New York, NY: Psychology Press; 2015. p. 17-43.

Shirazi TS, Nilipour R. Reading diagnostic test. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2005. [In Persian].

Mayer C. What really matters in the early literacy development of deaf children. J Deaf Stud Deaf Educ 2007; 12(4): 411-31.

Ambrose SE, Fey ME, Eisenberg LS. Phonological awareness and print knowledge of preschool children with cochlear implants. J Speech Lang Hear Res 2012; 55(3): 811-23.

Soleymani Z, Mahmoodabadi N, Nouri MM. Language skills and phonological awareness in children with cochlear implants and normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 83: 16-21.

Castles A, Nation K. Learning to be a good orthographic reader. ‎J Read Res 2008; 31(1): 1-7.

Conrad NJ. From reading to spelling and spelling to reading: Transfer goes both ways. J Educ Psychol 2008; 100(4): 869-78.

Schorr EA, Roth FP, Fox NA. A comparison of the speech and language skills of children with cochlear implants and children with normal hearing. Commun Disord Q 2008; 29(4): 195-210.

Asker-Arnason L, Malin W, Bjorn L, Ibertsson T, Sahlén B. The relationship between reading comprehension, working memory and language in children with cochlear implants. Acta Neuropsychologica 2007; 5(4): 163-86.

Boons T, De Raeve L, Langereis M, Peeraer L, Wouters J, van Wieringen A. Expressive vocabulary, morphology, syntax and narrative skills in profoundly deaf children after early cochlear implantation. Res Dev Disabil 2013; 34(6): 2008-22.

Dominguez AB, Carrillo MS, Gonzalez V, Alegria J. How do deaf children with and without cochlear implants manage to read sentences: the key word strategy. J Deaf Stud Deaf Educ 2016; 21(3): 280-92.

Aram D, Most T, Mayafit H. Contributions of mother-child storybook telling and joint writing to literacy development in kindergartners with hearing loss. Lang Speech Hear Serv Sch 2006; 37(3): 209-23.

Catts HW, Nielsen DC, Bridges MS, Liu YS. Early identification of reading comprehension difficulties. J Learn Disabil 2016; 49(5): 451-65.

Cupples L, Ching TY, Crowe K, Day J, Seeto M. Predictors of early reading skill in 5-year-old children with hearing loss who use spoken language. Read Res Q 2014; 49(1): 85-104.

Andrews JF, Hamilton B, Dunn KM, Clark D. early reading for young deaf and hard of hearing children: Alternative frameworks. Psychology 2016; 7(4): 510-22.

Snowling MJ, Hulme C. Interventions for children's language and literacy difficulties. Int J Lang Commun Disord 2012; 47(1): 27-34.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.