دوره 12، شماره 3: 1395:140-151

انرژي مکانيکي اندام تحتاني زنان مبتلا به شدت‌های مختلف استئوآرتريت زانو در حين راه رفتن: مطالعه مورد- شاهدی

مریم پیرحیاتی, نیلوفر فرشته نژاد, زهرا سادات رضائیان

DOI: 10.22122/jrrs.v12i3.2656

چکیده


مقدمه: استئوآرتريت زانو (Knee osteoarthritis یا KOA) يکي از شايع‌ترين اختلالات عضلاني- اسکلتي در جامعه می‌باشد. سنجش مصرف انرژي حين راه رفتن در افراد دچار اختلالات عضلاني- اسکلتي، مي‌تواند مستندات عيني از ميزان ناتواني اين افراد و تأثیر درمان‌هاي مختلف را در اختيار پژوهشگران قرار دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي تأثير شدت‌هاي مختلف استئوآرتريت زانو بر ميزان انرژي مکانيکي اندام تحتانی بود.

مواد و روش‌ها: 48 زن 40 تا 70 ساله بر اساس شواهد راديولوژيک زانوهاي خود، در سه گروه استئوآرتريت خفيف، متوسط و شديد و يک گروه سالم تقسيم‌بندی شدند. در آزمايشگاه، شرکت کنندگان با سرعت دلخواه براي 5 ثبت موفق با استفاده از سيستم آناليز حرکت راه رفتند و مدل‌هاي سه بعدي سگمان‌ها در نرم‌افزار Visual3D ساخته شد. انرژي مکانيکي اندام تحتاني با استفاده از اين مدل‌ها به دست آمد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داري بین گروه‌هاي مورد بررسي از لحاظ سن (001/0 ≥ P) و سرعت راه رفتن (001/0 ≥ P) وجود داشت. با استفاده از تحليل واريانس و آزمون‌هاي تعقيبي، تفاوت‌هايي بين انرژی مکانیکی گروه‌هاي مورد مطالعه به ويژه گروه استئوآرتريت متوسط و گروه سالم مشاهده شد. بنابراين، مدل‌هاي خطي تک متغيره جهت کنترل اثر سن و سرعت راه رفتن و مدل‌هاي خطي دو متغيره براي کنترل هم‌زمان اثر سن و سرعت ساخته شد. اين مدل‌ها نشان داد که شدت استئوآرتريت، تأثير معنی‌داري بر انرژي مکانيکي اندام تحتاني مبتلايان به استئوآرتريت زانو نداشت.

نتیجه‎گیری: به نظر مي‌رسد که افزايش انرژي مکانيکي در مبتلايان به استئوآرتريت زانو، با افزايش شدت بيماري تشديد مي‌شود. اين مسأله نتيجه مستقيم افزايش شدت درگيري مفصل نيست، بلکه نتيجه غير مستقيم بالاتر بودن سن و کمتر بودن سرعت راه رفتن افراد مبتلا به درجات پيشرفته‌تر بيماري مي‌باشد.


واژگان کلیدی


استئوآرتريت زانو؛ شدت بيماري؛ آناليز راه رفتن؛ انرژي مکانيکي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.