دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

شاخص‌های اثر سطح تماس پا در حالت استاتیک و دینامیک

محمد تقي کريمي, فاطمه پل, احمد پل, نيلوفر فرشته نژاد, مسعود رفيعايي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.264

چکیده


مقدمه: در میان روش‌های ارزیابی کف پا، پرینت کف پا ساده‌ترین روش می‌باشد. در این روش تاکنون اغلب تست‌ها به صورت تحمل وزن روی یک پا در حالت استاتیک انجام شده‌اند. بنابراین هدف از این مطالعه، دستیابی به شاخص‌های اثر سطح تماس در دو حالت تحمل وزن روی دو پا در حالت استاتیک و دینامیک بود. علاوه بر این تعیین رابطه بین شاخص‌های استاتیک و دینامیک از دیگر اهداف این تحقیق در نظر گرفته شده بود.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو گروه نرمال و مبتلا به صافی کف پا شرکت داشتند. پرینت پای افراد به صورت استاتیک و دینامیک گرفته شد و پارامترهای شاخص قوس، شاخص پرینت پا و زاویه پرینت پا با استفاده از نرم‌افزار 2010 Solid work، مورد مطالعه قرار گرفت. تفاوت بین دو گروه توسط Two sample t-test و رابطه بین شاخص‌ها در حالت استاتیک و دینامیک با استفاده از آزمون Pearson correlation به دست آمد.

یافته‌ها: شاخص‌های اثر سطح تماس دو گروه با یکدیگر تفاوت زیادی داشتند (05/0 > P). به علاوه بین شاخص‌ها در حالت استاتیک و دینامیک رابطه وجود داشت (808/0 < r).
نتیجه گیری:
شاخص‌های اثر سطح تماس را می‌توان در افراد مبتلا به صافی کف پا به منظور ارزیابی به کار برد. رابطه مشخصی بین پارامترها در حالت استاتیک و دینامیک وجود دارد. به همین علت پیشنهاد می‌شود ارزیابی پا طی راه رفتن با در نظر گرفتن پارامترهای استاتیک صورت گیرد.
کلید واژه‌ها:
شاخص‌های اثر سطح تماس، صافی کف پا، استاتیک، دینامیک


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.