دوره 12، شماره 2: 1395:116-124

تأثیر افزایش سن بر سرعت تولید و سرعت گفتار: یک مرور نظام‌مند

معصومه ساماني, فاطمه ابناوي, ليلا قسيسين

DOI: 10.22122/jrrs.v12i2.2617

چکیده


مقدمه: تغییر در تولید گفتار افراد سالمند دور از انتظار نیست. این تغییر در نتیجه تغییراتی است که در آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید گفتار، بازخوردهای حسی، کنترل حرکتی و پردازش مرکزی گفتار رخ می‌دهد. از آن‌جایی که سالمندی طبیعی، منجر به کندی فرایندهای عصبی می‌شود، انتظار می‌‌رود که بر سرعت گفتار و تولید نیز اثر بگذارد. هدف از انجام این مطالعه مروری نظام‌مند، بررسی تأثیر سن بر سرعت تولید و سرعت گفتار بود.

مواد و روش‌ها: کلید واژه‌‌های «Aging و Elderly» در ترکیب با عبارت‌های «Speech rate» و «Articulation rate» در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Scopus و Web of Science در بازه زمانی سال‌های 1959 (زمان آغاز به کار در این حیطه) تا 2016 مورد جستجو قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس معیارهای ورود و خروج، 15 مقاله انتخاب گردید. مقالات یافت شده طبق مقیاس EBM Resources (Evidence-based medicine resources)، در سطح سوم شواهد قرار گرفتند. از بین مقالات بررسی شده، نتایج 4 مقاله با سایر مقالات همخوانی نداشت. اغلب مطالعات نشان دادند که با افزایش سن، سرعت گفتار و سرعت تولید کاهش می‌یابد.

نتیجه‎گیری: به دلیل تغییرات آناتومیکی و کاهش ظرفیت‌های شناختی در دوران سالمندی، انتظار می‌رود که سرعت گفتار و سرعت تولید نیز کاهش یابد.


واژگان کلیدی


سالمندی؛ سرعت گفتار،؛ سرعت تولید

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.