دوره 8، شماره 1: 1391:113-121

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی بر ارتقای مهارت‌هاي روزمره بیماران اسکیزوفرنیا

اسداله همتي منش, منوچهر ازخوش, آناهيتا خدابخشي کولايي, محمدرضا خدايي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.261

چکیده


مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی بر ارتقای مهارت‌هاي روزمره بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مرکز آموزشی- درمانی روان‌پزشکی رازی تهران بود.
مواد و روش‌ها:
برای بررسي اثربخشی مداخله مذكور از طرح آزمایشی پیش ‌آزمون- پس ‌آزمون همراه با گروه شاهد استفاده شد. 24 نفر از بیماران اسکیزوفرنیا به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (12 = n) و گروه شاهد (12 = n) تقسیم شدند. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست مهارت‌های زندگی روزانه كه توسط کربلایی اسماعیل در سال 1376 تهيه شده بود و همچنين از پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ANCOVA تک متغیره استفاده شد. سطح معنی‌داري 05/0 > P در نظر گرفته شد. در ضمن، داده‌هاي حاصل از پژوهش با بسته نرم‌افزاري 16SPSS تجزيه و تحليل شد.
یافته‌ها:
آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی باعث ارتقای مهارت‌های زندگي روزمره بیماران اسکیزوفرنیا در گروه آزمایش پس از آموزش برنامه شد (05/0 > P). به این معنی که گروه آزمایش مهارت‌های زندگي بهتری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند.
نتیجه گیری:
یافته‌های منتج از این پژوهش نشان‌گر آن است که مي‌توان از برنامه آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی در کنار دارو درمانی برای ارتقای مهارت‌های زندگي و ارتباطی در بیماران اسکیزوفرنیا بهره جست.
کلید واژه‌ها:
اسکیزوفرنیا، مهارت‌های زندگی جمعی، مهارت‌های زندگي روزمره و ارتباطی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.