دوره 4، شماره 1: 1387

بررسی ارتباط بين پروناسيون پا و زاويه كوادريسپس در افراد مبتلا به سندروم درد مفصل پتلوفمورال با استفاده از کفی طبی عملکردی

طهمورث طهماسبي, علي پورقاسم

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.26

چکیده


مقدمه: درد قدامي زانو يكي از بیماری‌هاي شايع در بین افراد عادي و ورزشكاران است. یکی از عوامل ايجاد این بیماري‌ها، مشکلات ساختاری اندام تحتانی و از جمله زاويه كوادريسپس است. چنان‌چه مطالعات نشان مي‌دهد در افراد مبتلا به درد قدامي زانو ميزان زاويه كوادريسپس با ميانگين افراد، متفاوت است.

به لحاظ تئوري يكي از روش‌هاي كاهش زاويه كوادريسپس، كاهش زاويه پروناسيون مفصل ساب تالار است كه از طريق استفاده از كفي‌هاي عملكردي به دست مي‌آيد؛ این امر يكي از مؤثرترين روش‌هاي درمان افراد مبتلا به درد مفصل پتلوفمورال كه در ضمن داراي پروناسيون بيش از حد مفصل ساب تالار هستند، نيز مي‌باشد. اما تحقيقات تجربي اندكي در تأييد تأثيرات اين ارتزها وجود دارد.

مواد و روشها: تعداد 18 نفر بيمار مبتلا به سندروم درد مفصل پتلوفمورال كه داراي پروناسیون بيش از حد پا بودند، با انجام مراحل خاص غربالگري وارد مطالعه شدند. زاويه كوادريسپس و زاويه والگوس پاشنه اين افراد قبل و بعد از استفاده از كفي عملكردي اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از آزمون paired t-test مورد ارزيابي قرار گرفت.

يافتهها: میانگین زاويه كوادريسپس در هر دو پا، كاهش معني‌داري بعد از استفاده از ارتز عملکردی نشان داد (02/0 = P). همچنین زاویه واگلوس پاشنه پا در هر دو طرف به طور معنی‌داری کاهش یافت (04/0 = P).

نتيجه‌گیری: اصلاح پروناسيون پا با ارتزهاي عملكردي مي‌تواند باعث كاهش زاويه كوادريسپس و بهبود علايم بيماري در قدامي زانو شود.

كليد واژه‌ها: زاويه كوادريسپس، ارتز عملكردي پا، بيومكانيك، درد قدامي زانو، پروناسيون پا


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.