دوره 12، شماره 1: 1395:1-9

تأثير تغييرات وابسته به سن و آگاهی صريح و ضمنی بر عملكرد و تحكيم توالی حركتی تركيبی

سيد کاوس صالحي, محمود شيخ, رسول حمايت طلب, داود حومنيان

DOI: 10.22122/jrrs.v12i1.2585

چکیده


مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تغییرات وابسته به سن و آگاهی صریح و ضمنی بر عملکرد و تحکیم توالی حرکتی ترکیبی بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، 96 پسر سالم از نظر سیستم عصبی و راست دست با دامنه سنی 18-6 سال، به صورت در دسترس انتخاب شدند. از تکلیف SRT (Serial reaction time) برای بررسی مقایسه‌ای عملکرد صریح و ضمنی آزمودنی‌ها در دو مؤلفه زمان و دقت پاسخ استفاده گردید. کل مداخله شامل دو فاز (اکتساب و تحکیم) بود که طی آن‌ها عملکرد گروه‌ها با یکدیگر مقایسه شد. مرحله اکتساب شامل انجام 8 بلوک و مرحله تحکیم شامل انجام 2 بلوک بود. داده‌ها با استفاده از آزمون Mixed ANOVA در یک طرح، (بلوک) 8 × (گروه سنی) 4 × (نوع یادگیری) 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، جهت انجام مقایسات زوجی از آزمون Bonferroni استفاده گردید.

یافته‌ها: در متغیر زمان پاسخ، بلوک (031/0 = P) و سن (001/0 = P) تأثیر معنی‌داری را نشان داد، اما شرایط یادگیری معنی‌دار نبود (431/0 = P). در متغیر دقت پاسخ، علاوه بر معنی‌داری اثر بلوک (001/0 = P) و سن (001/0 = P)، معنی‌داری در شرایط یادگیری (003/0 = P) نیز مشاهده شد. همچنین، عملکرد آزمودنی‌های گروه‌های سنی مختلف در دو بلوک ابتدایی روز دوم نسبت به انتهای روز اول، در دو مؤلفه زمان (001/0 = P) و دقت پاسخ (001/0 = P) بهتر بود که نشان دهنده تحکیم کلی یادگیری حرکتی می‌باشد.

نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد که بین گروه‌های سنی مختلف، در اکتساب و تحکیم زمان و دقت پاسخ تکلیف توالی حرکتی، تغییرات عملکردی وابسته به سن وجود دارد. از طرف دیگر، اجزای مختلف حرکت (دقت و سرعت) به شیوه‌های متفاوتی اجرا، تثبیت و تحکیم می‌شوند. این موضوع باید هنگام آموزش و انجام مداخلات آموزشی و توان‌بخشی مرتبط با کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی


یادگیری صریح؛ یادگیری ضمنی؛ تغییرات سنی؛ تحکیم یادگیری؛ عملکرد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.