دوره 12، شماره 2: 1395:63-67

بررسی رابطه قوس‌های کمری و پشتی با سابقه زمین خوردن‏، تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان

زهرا محمدي, عبدالکريم کريمي, خورشيد پارساپور, حمزه بهارلويي

DOI: 10.22122/jrrs.v12i2.2576

چکیده


مقدمه: یکی از مشکلات سالمندان زمین خوردن می‌باشد که عوارض مختلفی از جمله شکستگی لگن، ضربه به سر و حتی مرگ به دنبال دارد. تغییرات در قوس‌‌های کمری و پشتی نیز در میان سالمندان شایع است. مطالعات محدودی به بررسی رابطه بین میزان قوس کمری با تعادل پرداختند. برخی محققان افزایش کایفوز را عامل کاهش تعادل عنوان نمودند؛ در حالی که برخی دیگر، وجود رابطه بین این دو متغیر را تأیید نکردند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین قوس‌‌های ستون فقرات کمری و پشتی با تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان پرداخت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 47 سالمند سالم زن و مرد صورت گرفت. در این پژوهش قوس‌های پشتی و کمری توسط خط‌کش منعطف اندازه‌گیری شد. سپس رابطه بین قوس‌های‌ کمری و پشتی با تعادل در سالمندان از طريق بررسي نتايج آزمون‌هاي Berg (Berg balance scale) و برخاستن و راه رفتن (Timed up and go یا TUG)، بررسی گردید. پرسش‌نامه FES-I (Fall efficacy scale-international) نیز برای بررسی ترس از زمین خوردن مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: در آزمون Pearson، ارتباط معنی‌دار بین نمرات آزمون‌های Berg و TUG و نیز نمره پرسش‌نامه FES-I با میزان قوس‌ ستون فقرات در ناحیه کمر و پشت مشاهده شد.

نتیجه‎گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین قوس‌های‌ ستون فقرات پشتی و کمری با تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان ارتباط وجود دارد

واژگان کلیدی


سالمندان؛ قوس پشتي؛ قوس کمری؛ تعادل؛ ترس از زمین خوردن

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.