دوره 11، شماره 6: 1394:407-412

تأثير پد متاتارسال بر فشار کف پایی ناحيه سرپنجه افراد مبتلا بهت نوروپاتي محیطی ناشی از دیابت: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی

محمد جعفرپيشه, ابراهيم صادقي دمنه, نيلوفر فرشته‌نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v11i6.2561

چکیده


مقدمه: یکی از روش‌های کاهش فشار بر سطح کف پا جهت جلوگیری از زخم ناشی از دیابت، استفاده از کفی طبی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثرات استفاده از ساپورت قوس عرضی پا (پد متاتارسال) بر فشارهای وارد بر ناحیه پنجه پا بود.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی، 18 داوطلب (5 زن و 13 مرد) دچار نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت شرکت کردند. فشار وارد آمده بر کف پای افراد در حین راه رفتن، با استفاده از یک صفحه ثبت فشار در سه حالت تصادفی پای برهنه، دارونما و پد متاتارسال اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه‌هاي مكرر تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: پد متاتارس در مقایسه با پای‌ برهنه و دارونما، باعث کاهش معنی‌دار میانگین فشار وارد آمده بر پنجه در فاز استانس راه رفتن شد (001/0 > P). همچنین، پد متاتارس در مقایسه با پای‌ برهنه و دارونما، میزان انتگرال نیرو- زمان را در ناحیه پنجه به طور معنی‌داری کاهش داد (001/0 > P). اختلاف معنی‌داری در اندازه انتگرال فشار- زمان کل سطح کف پا بین حالات مختلف مشاهده نشد.

نتیجه‎گیری: پد متاتارس می‌تواند از طریق انتقال فشار به نواحی دیگر (میدفوت)، میزان فشار وارد آمده بر پنجه را کاهش دهد. به نظر می‌رسد که استفاده از برجستگی پد متاتارسال بتواند در پیشگیری از زخم پنجه پای افراد مبتلا به دیابت مؤثر باشد.

 


واژگان کلیدی


پای‌ دیابتی؛ نوروپاتی محیطی؛ فشار کف پایی؛ پد متاتارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.