دوره 11، شماره 6: 1394:375-383

بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو

بهروز مليانيان, زينب نيکي, زهرا سادات رضائيان

DOI: 10.22122/jrrs.v11i6.2552

چکیده


مقدمه: استئوآرتریت زانو شایع‌ترین نوع التهاب مفصل می‌باشد که به دلیل درد و آسیب ساختارهای مفصل، به تدریج باعث محدودیت عملکرد فرد می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه گزارش درد در مقیاس درد متناوب و مداوم استئوآرتریت توسط افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط متقارن و نامتقارن بود.

مواد و روش‌ها: با بررسی معیارهای ورود و خروج، از میان 20 فرد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو، دو گروه متقارن و نامتقارن زانو به صورت هدفمند تشکیل داده شد. اطلاعات جمعیت‌شناسی همه شرکت کنندگان پس از اخذ رضایت‌نامه آگاهانه جمع‌آوری گردید و گزارش افراد در مقیاس درد متناوب و مداوم زانو ثبت شد. پاسخ افراد به هر سؤال و نمره فرد در هر بخش پرسش‌نامه و در کل در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج در دو گروه با استفاده از آزمون Mann–Whitney تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: دو گروه تفاوت معنی‌داری در نمره درد مداوم، درد متناوب و کل نشان ندادند (05/0 < P). هر چند در مقایسه پاسخ گروه‌ها به هر سؤال مشخص شد که در گروه نامتقارن، هر دو نوع درد مداوم (04/0 = P) و درد متناوب (دردی که می‌آید و می‌رود) (02/0 = P) تأثیر منفی بیشتری بر خواب داشت و شدت درد متناوب بیشتر بود (04/0 = P).

نتیجه‎گیری: به نظر می‌رسد که با وجود عدم تفاوت معنی‌دار در انواع درد ناشی از استئوآرتریت زانو، شکایت این بیماران از شدت درد و تأثیر آن بر کیفیت خواب متفاوت است.

 

 


واژگان کلیدی


استئوآرتریت زانو؛ درگیری متقارن؛ پرسش‌نامه درد مداوم و متناوب استئوآرتریت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.