دوره 11، شماره 6: 1394:393-400

اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه

اکرم کاوياني, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i6.2546

چکیده


مقدمه: هنگامی ‌که مهارتی بر اثر تمرین بسیار زیاد، به‌ طور چشمگیری بهتر از مهارت‌های مشابه همان طبقه اجرا گردد، آن را مهارت ویژه می‌نامند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال میان بازیکنان ماهر و کم‌تجربه بود.

مواد و روش‌ها: 10 نفر از بازیکنان ماهر و 10 نفر از بازیکنان کم‌تجربه بسکتبال، ۱۵۰ شوت ثابت را از ۵ فاصله مختلف نسبت به حلقه پرتاب کردند. بازیکنان پرتاب‌های خود را در سه شرایط بینایی (روشن، یک نقطه‌ای و تاریک) انجام دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل رگرسیون خطی، Paired t و تحلیل رگرسیون منحنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از داده‌های چهار فاصله، ارتباط منفی معنی‌داری را بین فاصله و صحت اجرا در گروه ماهر نشان داد (68/0- = r، 050/0 > P). یافته‌های حاصل از آزمون Paired t حاکی از آن بود که بازیکنان ماهر، دارای عملکرد بهتری در خط پرتاب آزاد در شرایط روشن و یک نقطه‌ای بودند (050/0 > P)؛ در حالی ‌که بازیکنان ماهر در شرایط تاریک، عملکرد بهتری در خط پرتاب آزاد نداشتند. بازیکنان کم‌تجربه تنها رابطه خطی با شیب منفی بین فواصل مختلف و امتیازات عملکرد را نشان دادند (41/0- = r، 050/0 > P). همچنین، یافته‌ها تحلیل رگرسیون منحنی داده‌های گروه ماهر را بهتر تبیین نمود (70/0- = r، 050/0 > P).

نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه نقش اطلاعات بینایی را در ظهور اثر مهارت ویژه در افراد ماهر نشان داد.

 

 


واژگان کلیدی


ویژگی تمرین؛ تعمیم‌پذیری؛ اطلاعات بینایی؛ عملکرد افراد ماهر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.