دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال

فرشته‌سادات Sadat عمارتي, مهدي نمازي‌زاده, پونه مختاري, فاطمه محمديان

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.251

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره بازی‌های منتخب دبستانی بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی کودکان بوده است. همچنین تأثیر این بازی‌ها بر اجزای رشد ادراکی- حرکتی همچون سرعت، تعادل، هماهنگی دو جانبه، قدرت، هماهنگی فوقانی، سرعت پاسخ، کنترل دیداری حرکتی و چالاکی اندام فوقانی در دختران 9-8 ساله مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها:
در اين كارآزمايي باليني تصادفي، تعداد 48 نفر از دانش‌آموزان کلاس دوم و سوم ابتدایی به صورت تصادفی از بین نمونه‌های همگن شده به وسیله پرسش‌نامه فردی انتخاب گردیدند و پس از انجام پیش‌آزمون مهارت‌های ادراکی- حرکتی Bruininks–Oseretsky و آزمون رشد اجتماعی Vineland به دو گروه بازی‌های دبستانی و فعالیت‌های معمول تقسیم شدند. در مرحله بعد بازی‌های دبستانی به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هر هفته اجرا شد. در نهایت از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. سپس اطلاعات به دست آمده از پرسش‌نامه مشخصات فردی و آزمون‌های مربوط ثبت و به صورت توصیفی طبقه‌بندی و تنظیم گردید. آناليز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS و در سطح 05/0 > P صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های پارامتریک Independent t-test و Dependent t-test انجام شد.
یافته‌ها:
بازی‌های منتخب دبستانی نسبت به فعالیت‌های معمول از نظر آماری تأثیر معنی‌داری بر سرعت، هماهنگی فوقانی، چالاکی اندام فوقانی و رشد ادراکی- حرکتی آزمودنی‌ها داشت (001/0 > P). ولی تأثیر آن بر تعادل ایستا و پویا، هماهنگی دو جانبه، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل دیداری- حرکتی و رشد اجتماعی آزمودنی‌ها معنی‌دار نبود (05/0 < P).
نتیجه گیری:
بازی‌های دبستانی می‌تواند برنامه مناسبی برای رشد مهارت‌های ادراکی- حرکتی کودک باشد. این در حالی است که ارتقای مهارت‌های اجتماعی کودکان نیازمند فعالیت‌های گروهی برنامه‌ریزی شده و ساختارمند می‌باشد.
کلید واژه‌ها:
رشد ادراکی- حرکتی، رشد اجتماعی، بازی‌های دبستانی، دختران


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.