دوره 8، شماره 1: 1391:145-152

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به افراد دارای لکنت

فاطمه حيدري, مصطفي قرباني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.242

چکیده


مقدمه: تحقيقات متعددی در مورد نگرش نسبت به افراد لکنتی انجام شده است. هدف از اين مطالعه بررسی نگرش دانشجويان نسبت به افراد لکنتی بود.
مواد و روش‌ها:
پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي بود که در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان انجام شد. 104 شرکت کننده يک پرسش‌نامه حاوی 20 ويژگي شخصيتي را در يک مقياس 7-1 درجه‌ای تکميل نمودند.
یافته‌ها:
در کليه ويژگي‌هاي شخصيتي به جز ويژگي‌های "پرخاش‌گر" (584/0 = P) و"آرام" (151/0 = P) از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داري بین افراد لکنتی و افراد غیر لکنتی وجود داشت (05/0 > P). همچنين ميانگين نمرات ويژگي‌های منفی در افراد لکنتی بيشتر بود.
نتیجه گیری:
اين مطالعه نشان داد که دانشجويان نگرش منفي‌تري نسبت به افراد لکنتي در مقايسه با افراد غير لکنتي دارند.
کلید واژه‌ها:
نگرش، لکنت، شخصيت


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.