دوره 11، شماره 4: 1394:286-291

بررسی روایی همزمان مقیاس خودسنجی کاری کودک، در کودکان با نقص توجه و بیش‌فعالی

مهسا ستاري, سيد علي حسيني, مهدي رصافياني, مينا احمدي کهجوق

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2412

چکیده


مقدمه: استقلال در فعالیت‌های روزمره زندگی، جزء اولین موفقیت‌های دوران کودکی است که به ارتقای حس استقلال و اجتماعی شدن کودکان كمک می‌نمايد. پژوهش حاضر با استفاده از پرسش‌نامه‌های‌ خودسنجی کاری کودک و استاندارد کیفیت زندگی کودکان (که به ارزیابی فعالیت‌های روزمره زندگی اختصاص دارد) صورت گرفت. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روایی همزمان مقیاس خودسنجی کاری کودک، در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD یا Attention deficit hyperactivity disorder) بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت بررسی روایی هم‌زمان، هر دو پرسش‌نامه توسط 128 کودک با ADHD تکمیل شد. تحلیل نتایج و گزارش ضرایب همبستگی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بیشترین ضریب همبستگی بین مقیاس‌ها به کفایت و کیفیت زندگی کل کودک تعلق داشت (56/0- = r). کمترین ضریب نیز متعلق به نمره کفایت با عملکرد اجتماعی برابر با 44/0- = r بود (01/0 > P). بیشترین و کمترین ضرایب همبستگی در مقیاس ارزش به ترتیب به کیفیت زندگی کل کودک (46/0- = r) و عملکرد احساسی (34/0- = r) اختصاص داشت (01/0 > P).

نتیجه‌گیری: مقیاس خودسنجی کاری کودک با پرسش‌نامه استاندارد کیفیت زندگی کودکان، روایی همزمان قابل قبولی را نشان داد که می‌تواند به عنوان ابزاری برای سنجش کودکان با ADHD به کار رود.


واژگان کلیدی


کودکان با نقص توجه و بیش‌فعالی؛ مقیاس خودسنجی کاری کودک؛ پرسش‌نامه استاندارد کیفیت زندگی کودکان؛ روایی همزمان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.