دوره 11، شماره 4: 1394:301-307

مروری بر تأثیرات نوروپاتولوژیک هسته‌های قاعده‌ای در بروز اختلال لکنت

محمد جواد سعيدي بروجني, علي والياني

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2411

چکیده


هسته‌های قاعده‌ای، گروهی از ساختارهای زیرقشری هستند که به صورت یک واحد عملکردی پیوسته عمل می‌کنند. این هسته‌ها در قاعده‌ی مغز پیشین قرار گرفته‌اند و دارای ارتباطات گسترده‌ای با قشر مغز و تالاموس می‌باشند. هسته‌های قاعده‌ای با عملکردهای مختلفی مانند کنترل حرکتی ارادی، یادگیری، حرکات چشم، شناخت و عاطفه مرتبط هستند و از چهار چرخه حرکتی، شناختی، سیستم لیمبیک و حرکات چشم تشکیل شده‌اند. چرخه‌ حرکتی دارای مسیری قشری- قاعده‌ای- قشری است. لکنت شامل اختلال در تولید گفتار همراه با قفل کردن، کشیده‌گویی مکرر یا مکث صوتی است. علت اصلی لکنت مشخص نیست. برخی از اختلالات گفتاری مانند لکنت می‌تواند نتیجه‌ اختلال در چرخه‌ بین هسته‌‌های قاعده‌ای و نواحی حرکتی زبانی قشر مغز باشد. هسته‌های قاعده‌ای به سبب ارتباط با قشر مغز، به خصوص ناحیه‌ بروکا و قشر حرکتی گفتار، بسیاری از مشخصه‌های گفتاری را متأثر می‌کنند. در این مقاله‌ مروری، ارتباط‌های احتمالی بین لکنت و هسته‌های قاعده‌ای مورد بحث قرار گرفت.


واژگان کلیدی


هسته‌های قاعده‌ای؛ گفتار؛ لکنت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.