دوره 11، شماره 6: 1394:413-417

خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش دوم)

اعظم نقوي, اسماعيل محمدي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i6.2402

چکیده


مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، تجزيه و تحليل تجارب زندگي پژوهشگر از زندگي خود با محدوديت بينايي به شيوه خودمردم‌نگاري بود.

مواد و روش‌ها: داده‌هاي مطالعه بر اساس روايت‌هاي زندگي نويسنده دوم جمع‌آوري شد و طي مصاحبه و يا در فرصت شخصي روايتگر، بر روي فايل‌هاي صوتي بازگو گردید. اين داده‌ها توسط نويسنده اول با روش تحليل درون‌مایه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: داده‌ها به صورت دو درون‌مایه اصلي «موانع و منابع تاب‌آوري» به همراه 64 كد دسته‌بندي گردید.

نتیجه‎گیری: فرد دارای محدودیت نابینایی، ممکن است در مسیر زندگی خود تاب‌آوری سطح بالایی را نشان دهد و مانند سایر افراد به موفقیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی دست پیدا کند، اما برای قرار گرفتن در مسیر تاب‌آوری، لازم است بر موانع ممکن غلبه کند و منابعش را تقویت نماید.

 


واژگان کلیدی


محدوديت بينايي؛ تاب‌آوري؛ خود‌مردم‌نگاري؛ پژوهش کیفی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.