دوره 4، شماره 1: 1387

بررسی شيوع مشکلات مفصل ساکروايلياک در مبتلايان به کمردرد مراجعه کننده به مراکز پزشکی شهر اصفهان (يک مطالعه مقدماتي)

زهرا سادات رضائيان, فاطمه عليفرد, زينب گودرزي, عبدالکريم کريمي, محمد اصغري جعفرآبادي

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.24

چکیده


مقدمه: کمردرد يكي از دلايل شايع از كارافتادگي است كه از يك سو سبب اختلال در آسايش فرد و از سوي ديگر سبب تحميل هزينه‌ای گزاف بر فرد و جامعه می‌‌شود. يکي از علل کمردرد مشکلات مفصل ساکروايلياک است که به دليل همراه بودن با درد و علايم ناحيه کمري، تشخيص آنها بسيار دشوار است و در اغلب موارد در طي روند ارزيابي و درمان، ناديده گرفته مي‌شود. در تحقيق حاضرسعی شد شيوع اين مشکلات در بيماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مراکز پزشکی شهر اصفهان بررسی شود تا به عنوان يک مطالعه پايه از اطلاعات حاصل براي طراحي و اجراي يک مطالعه شيوع سنجي در سطح شهر اصفهان استفاده گردد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، وجود مشکلات مفصل ساکروايلياک در بيماران مبتلا به کمردرد که در ماه‌هاي تير و مرداد 1386 به مراکز پزشکی الزهرا (س)، آیت ا... کاشاني و امين مراجعه کردند، بررسي گرديد. نمونه‌گيري به روش احتمالي ساده انجام و حجم نمونه با توجه به مطالعات اپيدميولوژيک مشابه، 114 نفر در نظر گرفته شد.

یافته ها: بيش از 30 درصد مبتلايان به کمردرد همزمان از مشکلات مفصل ساکروایلیاک (SIJ) نیز رنج مي‌بردند.

نتيجه‌گيري: درSI  با توجه به شیوع بالای مشکلات مفصل نه تنهادر مبتلایان به کمردرد توجه و بررسي علايم اين اختلال در بيماران مبتلا به کمردرد بسيار حائز اهميت است، بلکه کوتاهي در اين مسير مي‌تواند از دلايل عمده عدم رضايت این گونه بيماران از درمان‌هاي فيزيوتراپي باشد.

کليد واژه‌ها: مفصل ساکروايليک، کمردرد، شيوع


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.