دوره 11، شماره 3: 1394:212-219

تاثیر تمرینات طناب زنی بر قوس کف پای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف پای صاف، گود و طبیعی

مهدي قادريان, غلامعلي قاسمي, وحيد ذوالاكتاف

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2398

چکیده


مقدمه: ﻗوس کف پا پا ﺳﺎزه ﻣﻌﻤﺎري استﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟزاي ﭘﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻔﺎﺻل، ﻟﻴﮕﺎﻣﻨتﻫﺎ و ﻋﻀﻼت را داﺧل ﻳک سیستم واﺣد  تلفیق‫ کرده و ازبخش­هاي بسیار فعال در فعالیت­های جهشی مانند طناب­زنی می­باشد. این تحقیق در پی بررسی تاثیر12هفته تمرینات طناب­زنی بر قوس کف پای دانش­آموزان پسر 13-10ساله دارای کف­پای صاف، گود و طبیعی است.

روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 90 دانش آموز پسر 10 تا 13 ساله بخش جرقویه سفلی به صورت هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در سه گروه کف پای گود، صاف و طبیعی، هرگروه 30 نفر قرار گرفتند. سپس آزمودنی های هر گروه به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل هرگروه 15 نفر تقسیم شدند. جهت ارزیابی اولیه از جعبه آینه و سپس برای مشخص کردن ساختار پا از اسکنر کف پا استفاده شد و قوس كف­پاي آنها با شاخص استاهلي(Staheli index) به صورت كمي طبقه­بندي گردید. آزمودنی های گروه های تجربی به مدت 12 هفته،هر هفته سه جلسه 45 دقیقه ای در یک پروتکل تمرینی مشترک شرکت کردند. در طی این مدت آزمودنی­های گروه کنترل در هیچ برنامه فعالیت بدنی منظمی شرکت نکردند. جهت تجزيه و تحليل آماري داده­ها ازANOVA  براي داده­هاي تكراري در بسته آماری SPSS ویرایش22 استفاده شد(05/0p<).

نتایج: تغييرات درون گروهي(پس آزمون نسبت به پيش آزمون) و همچنين روند اين تغييرات (شيب خط تغييرات)تنها در متغیرهای مربوط به گروه کف پای صاف معنا دار بود(005/0p<). تفاوت بین گروهی در هیچ یک از گروه­ها معنادار نبود.

نتیجه گیری: به نظر می­رسد تمرینات طناب­زنی باعث بهبود قوس کف پا در افراد دارای کف­پای صاف منعطف می گردد.

کلید واژه ها: تمرینات طناب زنی، دانش آموز، قوس کف پا، کف پای صاف، کف پای گود

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.