دوره 11، شماره 4: 1394:308-314

بررسی الگوی حرکات تنه در کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مرور نظام‌مند

ميثم روستائي, شيوا عابدي, تکتم مظاهري

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2394

چکیده


مقدمه: فلج مغزی یک ناهنجاری غیر پیشرونده است که منجر به نقایص جسمی و عملکردی می‌گردد. بیش از نیمی از کودکان مبتلا به فلج مغزی به راه رفتن مستقل دست می‌یابند، اما الگوی راه رفتن در اکثر این کودکان ناهنجار است. با توجه به این که تنه در قسمت مرکزی بدن واقع شده است، در کنترل وضعیت و سازماندهی واکنش‌های تعادلی نقش تعیین کننده‌ای دارد. هدف از انجام این مرور نظام‌مند، بررسی الگوی حرکات تنه در کودکان مبتلا به فلج مغزی، متناسب با نوع و شدت فلج مغزی و چگونگی تأثیر حرکات تنه بر کنترل حرکات بود.

مواد و روش‌ها: کلید واژه‌های «Gait و Trunk» در ترکیب با «Cerebral palsy» در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Scopus،ProQuest  و Web of Science جستجو گردید. تاریخ جستجو از زمان آغاز به کار این پایگاه‌ها تا مارس سال 2015 در نظر گرفته شد. فرایند جستجو به طور مستقل توسط دو نفر از نویسندگان صورت گرفت. برای ارزیابی کیفیت مقاله‌ها از مقیاس PEDro و برای ارزیابی سطح شواهد از مقیاس CEBM ‎levels of evidence scale (Centre for evidence-based medicine) استفاده شد. پس از فرایند جستجو و متناسب با معیار ورود و خروج، 5 مقاله وارد مطالعه شد.

یافته‌ها: مقاله‌ها کیفیت متوسط تا پایینی داشتند. آن‌ها افزایش حرکات تنه را متناسب با افزایش شدت فلج مغزی گزارش نمودند. حرکات ایجاد شده، می‌تواند به عنوان حرکات جبرانی و یا به عنوان نقص کنترل حرکتی تنه در نظر گرفته شود.

نتیجه‎گیری: دامنه حرکات تنه متناسب با شدت فلج مغزی افزایش می‌یابد. با این حال، جهت آگاهی از چگونگی الگوی حرکات تنه متناسب با نوع و شدت فلج مغزی، باید مطالعات بیشتری صورت گیرد. همچنین، هنوز این سؤال باقی است که آیا حرکات تنه نقش جبرانی دارند و یا باید به عنوان یک نقص تلقی گردند.


واژگان کلیدی


فلج مغزی؛ تنه؛ کنترل حرکتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.