دوره 11، شماره 4: 1394:263-272

غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی

خدايار قاسم‌پور, نادر رهنما, سجاد باقريان دهكردي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2391

چکیده


مقدمه: پیشگیری و کاهش خطر آسیب‌دیدگی، نسبت به درمان آسیب اهمیت بیشتری دارد. یکی از اهداف مهم علوم ورزشی، پیشگیری از آسیب است که با غربالگری پیش از شرکت در فعالیت ورزشی، می‌توان به بخش بزرگی از این مهم دست یافت. هدف از انجام پژوهش حاضر، غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی بود.

مواد و روش‌ها: نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 180 دانشجوی پسر (سن 0/1 ± 1/18 سال، قد 56/0 ± 76/1 متر و وزن 3/13 ± 2/65 کیلوگرم) بود. از آزمون‌های غربالگری عملکرد حرکتی (Functional movement screening یا ‌FMS) شامل دیپ اسکات، گام برداشتن از روی مانع، لانچ، تحرک‌پذیری شانه، بالا آوردن فعال پا، شنای پایداری تنه و ثبات چرخشی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی ارتباط بین سطح عملکردی آزمودنی‌ها (خوب، متوسط و ضعیف) با نوع تست عملکردی، از آزمون استنباطی 2χ استفاده گردید (01/0 > P).

یافته‌ها: در پژوهش حاضر، 66 نفر (7/36 درصد) نمرات زیر 14 کسب کردند. بیشترین نقص حرکتی مربوط به الگوهای ثبات چرخشی (7/26 درصد)، کشش فعال بالا آوردن پا (6/25 درصد)، تحرک شانه (2/17 درصد) و لانچ (6/15 درصد) بود (010/0 > P).

نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، تعداد زیادی از دانشجویان در اجرای الگوها ضعف داشتند و در معرض آسیب و مشکلات عملکردی بودند. بنابراین، از آزمون‌های غربالگری عملکردی، می‌توان به منظور غربالگری پیش از شرکت در فعالیت با هدف، مشخص کردن افراد مستعد آسیب و انجام اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد.


واژگان کلیدی


غربالگری؛ عملکرد حرکتی؛ پیشگیری از آسیب‌های ورزشی؛ دانشجویان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.