دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

تعیین فراوانی انواع خطاهای تولید جبرانی در کودکان 7-3 ساله مبتلا به شکاف کام

پريسا رضايي, اخترالسادات ترابي‌پور, زهرا توكلي, ليلا كارگر

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.237

چکیده


مقدمه: شکاف کام و لب یکی از اختلالات ساختمانی است که بر وضوح گفتار تأثیر می‌گذارد و عملکرد ارتباطی را مختل می‌سازد. در کودکان مبتلا به شکاف کام اغلب بی‌کفایتی دریچه کامی- حلقی و به دنبال آن خطاهای تولید جبرانی انتظار می‌رود. در این پژوهش سعی شد که در زمینه درصد فراوانی انواع خطاهای تولید جبرانی در سنین پیش‌دبستانی اطلاعاتی فراهم شود تا شاید زمینه‌ای برای مطالعات بیشتر در این حیطه به وجود آید.
مواد و روش‌ها:
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. با توجه به کل نمونه‌های در دسترس، تعداد 31 کودک دچار شکاف کام 7-3 ساله از کلینیک‌های گفتاردرمانی شهر اصفهان انتخاب گردید. سپس با استفاده از تست تولیدی رایج در پرونده‌های تولید و تشدید، از آزمون تکرار کلمه برای مشخص کردن نوع خطای تولید جبرانی استفاده شد. صدای کودک در حین ارزیابی با ضبط صوت ضبط گردید. سپس خطاها با شنیدن مجدد صدای کودک و اتفاق نظر کلیه آزمون‌گران ثبت شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:
درصد فراوانی خطای تولید جبرانی انسدادی چاکنایی در جمعیت مورد مطالعه برابر 1/58 درصد، خطای انسدادی حلقی برابر 4/48 درصد، خطای سایشی حلقی برابر 3/61 درصد، خطای مرکب حلقی برابر با 7/38 درصد، خطای سایشی خیشومی خلفی برابر با 6/22 درصد و خطای انسداد خلفی میانی کام برابر 2/74 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری:
در این تحقیق درصد فراوانی انواع خطاهای تولید جبرانی به دست آمد که با تعدادی از نتایج پژوهش‌های خارجی متفاوت بود. این مسأله شاید به تفاوت در تعداد نمونه‌ها، گروه‌های سنی و طبقه‌بندی این خطاها در تحقیقات مختلف مربوط می‌شود.
کلید واژه‌ها:
شکاف کام، خطای تولید جبرانی، اختلالات تولیدی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.