دوره 11، شماره 3: 1394:164-171

تأثیر تغییر ارتفاع پاشنه کفش بر ثبات وضعیت زنان جوان سالم

ابراهيم صادقي دمنه, لادن عرب يعقوبي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2328

چکیده


مقدمه: افزایش ارتفاع پاشنه کفش می‌تواند با تغییر در زوایای مفاصل اندام تحتانی و ستون فقرات و الگوهای فعالیت عضلات، چالشی برای حفظ ثبات بدن محسوب شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات تغییر ارتفاع پاشنه کفش بر نوسانات مرکز فشار در خانم‌های جوان سالم بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه بالینی حاضر که از نوع متقاطع- تصادفی بود، 32 دانشجوی دختر با میانگین سنی 4/1 ± 3/22 سال به صورت داوطلبانه شرکت کردند. متغیرهای نوسان مرکز فشار بدن در وضعیت ایستاده توسط صفحه نیرو و در چهار حالت تصادفی پای برهنه، کفش بدون پاشنه، کفش پاشنه 3 سانتی‌متر و کفش پاشنه 6 سانتی‌متری اندازه‌گیری شد و داده‌های به دست آمده با Repeated measures ANOVA، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تحلیل آماری تغییرات معنی‌داری را در داده‌های دامنه جابه‌جایی و سرعت مرکز فشار طولی و جانبی بدن در مقایسه بین ارتفاع‌های مختلف پاشنه نشان داد (050/0 > P). بلند شدن ارتفاع پاشنه موجب افزایش میانگین سرعت (010/0 > P، 6/4 = (29و3)F)، طول جابه‌جایی (001/0 > P، 23 = (29و3)F) و دامنه نوسانات (001/0 > P، 5/11 = (29و3)F) مرکز فشار در جهت طولی بدن شد.

نتیجه‎گیری: به نظر می‌رسد افزایش ارتفاع پاشنه باعث تغییرات در متغیرهای تعادلی ثبات وضعیتی بدن می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تعادل باشد.


واژگان کلیدی


ارتفاع پاشنه؛ ثبات وضعیتی؛ نوسان بدن؛ تعادل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.