دوره 4، شماره 1: 1387

مقایسه ضخامت قدامی– خلفی عضلات شكم در ورزشکاران حرفه‌ای دو سرعت و استقامت با استفاده از اولتراسونوگرافی

عليرضا مقدمي, محسن اميري, نورالدين کريمي, اصغر رضا سلطاني, کمال اعظم

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.23

چکیده


مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت ضخامت قدامی- خلفی عضلات شكم در دو گروه ورزشکاران حرفه‌ای دو سرعت و استقامت بوده است.

مواد و روش‌ها: 18 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای دونده، شامل 9 نفر سرعتي و 9 نفر استقامتي، در این مطالعه شرکت كردند. در طي يك مطالعه توصيفي- تحليلي، اندازه‌گیری ضخامت عضلات شكم با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی انجام گردید. داده‌های مربوط با استفاده از پرسش‌نامه تحقیق و دستگاه اولتراسونوگرافی جمع‌آوری شده، اختلاف بین دوگروه با استفاده از آزمون t مستقل مورد تحلیل آماری قرارگرفت.

یافته ها: ضخامت قدامی- خلفی کلیه عضلات شكم در دو گروه اختلاف معني‌داری را نشان داد (001/0 P <)؛ به گونه‌ای که عضلات استقامتی در گروه دوندگان استقامت و عضلات حرکت دهنده در گروه دوندگان سرعتي از ضخامت بیشتری نسبت به گروه دیگر برخوردار بود.

بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین ورزشی دراز مدت اثر اختصاصي بر روی عضلات پوسچرال و عضلات حرکت دهنده دارد؛ به نحوي که ورزش استقامتي، بیشترين تأثير را روی عضلات استقامتی و ورزش سرعتي، بیشترين تأثير را بر روی عضلات سرعتی می‌گذارد.

کلید واژه‌ها: اولتراسونوگرافی، عضلات شكم، دوی استقامت، دوی سرعت


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.