دوره 11، شماره 3: 1394:172-181

تأثیر فوری استفاده از کفی Arch support بر مؤلفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین هنگام راه رفتن در افراد سالم

امیرعلی جعفرنژاد گرو, نادر فرهپور, محسن دماوندی

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2297

چکیده


مقدمه: سنجش نیروهای عکس‌العمل زمین و سایر شاخص‌های کینتیکی راه رفتن، از ارزش کلینیکی برخوردار است. نوع کفش و کفی در تعامل با این عوامل است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر فوری کفی‌های Arch support بر قله نیروهای عکس‌العمل زمین و زمان رسیدن به آن‌ها، ایمپالس، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در مرحله استقرار راه رفتن در افراد سالم بود.

مواد و روش‌ها: 16 مرد سالم با میانگین سنی 8/4 ± 4/29 سال، میانگین وزنی 6/12 ± 9/77 کیلوگرم و میانگین قد 8/5 ± 5/176 سانتی‌متر در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از دو صفحه نیرو (1000 هرتز)، مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل زمین طی فاز استقرار راه رفتن در دو شرایط با و بدون استفاده از کفی اندازه‌گیری شد. سپس متغیرهای قله نیروهای عکس‌العمل زمین و زمان رسیدن به آن‌ها، ایمپالس، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد استخراج شد. آزمون آماری Repeated measures ANOVA در سطح معنی‌داری 05/0 ˂ P جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: پوشیدن کفی موجب کاهش قله مؤلفه عمودی عکس‌العمل زمین در لحظه تماس پاشنه با زمین (9/6 درصد وزن بدن، 001/ 0‌= ‌P) و نرخ بارگذاری عمودی (4/8 درصد، 020/ 0‌=‌P ) شد، اما نیروی جلو برنده (7 درصد نیوتن بر وزن بدن، 001/ 0‌= ‌P) و ایمپالس قدامی- خلفی (2/1 درصد وزن بدن در ثانیه، 003/ 0‌= ‌P) و ایمپالس عمودی (2 درصد وزن بدن در ثانیه، 032/ 0‌=‌P ) را افزایش داد.

نتیجه‎گیری: کاهش نیروی عکس‌العمل زمین و نرخ بارگذاری به وسیله کفی ممکن است خطر آسیب‌های اندام تحتانی ناشی از ایمپالس هنگام راه رفتن را کاهش دهد. استفاده از کفی Arch support می‌تواند با کاهش نیروهای وارد آمده بر بدن، از بروز آسیب‌های ورزشی جلوگیری کند.


واژگان کلیدی


راه رفتن؛ نیروی عکس‌العمل زمین؛ ایمپالس؛ نرخ بارگذاری؛ گشتاور آزاد؛ کفی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.