دوره 7، شماره 2: 1390

بررسي تأثير شش هفته تمرینات قدرتي و پلايومتريک بر تعادل پوياي دانشجويان مرد ورزشکار

حمداله هادي, حسن فرهادي, مهدي بشيري

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.228

چکیده


مقدمه:‌ تعادل از اجزاء جداناپذير تقريباً همه فعاليت‌هاي روزانه و شاخصي تعيين کننده در بررسي توانايي عملکردي ورزشکاران به شمار مي رود. بنابراين هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي تأثير شش هفته تمرينات پلايومتريک و ترکيبي بر تعادل پوياي دانشجويان مرد ورزشکار بود.

مواد و روش‌ها: آزمودني‌هاي تحقيق حاض را30 دانشجوي مرد ورزشكار با ميانگين سني 18/23 سال، وزن 17/72 کيلوگرم و قد 58/173 سانتي‌متر تشكيل دادند كه بدون سابقه آسيب در اندام‌ها بوده و به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شرکت و به صورت تصادفي به دو گروه 15 نفري]گروه يک: تمرين ترکيبي(قدرتي و پلايومتريک) و گروه دو: کنترل[ تقسيم شدند. قبل از اعمال شش هفته برنامه تمريني، تعادل پوياي آزمودني‌ها به وسيله آزمون تعادل ستاره SEBT))[1] اندازه گيري شد. در طول شش هفته که گروه تمريني، تمرينات ويژه خود را انجام مي‌دادند، گروه کنترل نيز به فعاليت‌هاي بدني روزانه و تمرينات خود پرداختند. بعد از اتمام دوره تمريني، تعادل پوياي آزمودني­ها نيز اندازه‌گيري شد. از آمار توصيفي براي محاسبه‌ي ميانگين ويژگي‌هاي آزمودني­ها و نيز فاصله دستيابي آنها در هشت جهت SEBT، استفاده شد. همچنين از آزمون تي مستقل براي مقايسه فاصله دستيابي آزمودني­ها در دو گروه پس از اعمال برنامه تمريني و از آزمون تي همبسته براي تعيين تأثير تمرينات بر تعادل پويا، در سطح معني داري 05/0 α< استفاده شد.

يافته ها: پس از اجراي دوره تمريني و در پس آزمون SEBT فاصله دستيابي آزمودني­هاي گروه تمريني در تمامي جهت ها افزايش معني داري داشت. اما در فاصله دستيابي آزمودني‌هاي گروه کنترل در پيش و پس آزمون SEBT هيچ تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. همچنین پس از اعمال برنامه تمرینی بین گروه تمرینی و کنترل در تمامی جهت ها تفاوت معنی داری مشاهده شد.

نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق استفاده از تمرينات ترکيبي(پلايومتريک و قدرتي) به منظور کاهش احتمال آسيب و بهبود تعادل پوياي ورزشکاران توصيه مي­شود.

كليدواژه‌ها: تمرينات قدرتی و پلايومتريك، تعادل پويا.   

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.