دوره 11، شماره 2: 1394:155-163

تاثیر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر اصلاح عارضه لوردوزکمری دانشجویان دختر

مريم كمالي, بهنام قاسمي, محمدرضا مرادي, سجاد باقريان دهكردي

DOI: 10.22122/jrrs.v1i2.2279

چکیده


مقدمه: هایپرلوردوزیس یکی از ناهنجاری‌های شایع در میان دختران می‌باشد و دستیابی به یک برنامه اصلاحی مناسب با هدف کاهش زاویه لوردوز کمری همواره مورد توجه بوده است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (National Academy of Sports Medicine یا NASM) بر اصلاح عارضه لوردوزکمری دانشجویان دختر بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 400 نفر از دانشجویان دختر 18 تا 22 ساله دانشگاه شهرکرد به عنوان نمونه اولیه با استفاد از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد غربالگری قرار گرفتند. در پایان تعداد 45 نفر از آن‌ها که دارای زاویه انحنایی بیش از 30 درجه بودند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات سنتی، تمرینات  NASMو شاهد قرار گرفتند. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت کردند. قبل و بعد از مدخله میزان زاویه لوردوز کمری ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونANOVA  Repeated measure در سطح معنی‌داری 05/0 >P  استفاده شد.

یافته‌ها: تعامل معنی‌داری در زاویه لوردوز کمری سه گروه و تست‌ها مشاهده شد (01/0 >P  و 3/43 = (42و2)F). به طوری که تفاوت بین گروه NASM نسب به گروه شاهد (9/0 =ES  و 01/0 >P  و 2/95 = (42 و 2)F) و تفاوت بین گروه سنتی نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود (7/ =ES و 01/0>P و2/17 = (42 و 2)F).

نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، تمرینات NASM نسبت به تمرینات سنتی باعث کاهش بیشتری در انحنای قوس کمری شدند. بنابراین درمانگران و متخصصان حرکات اصلاحی می‌توانند از این تمرینات به عنوان یک روش تمرینی نوین جهت اصلاح ناهنجاریهای لوردوز کمری استفاده کنند.


واژگان کلیدی


لوردوز کمری; تمرینات اصلاحی سنتی; تمرینات اصلاحی NASM

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.