دوره 11، شماره 3: 1394:228-237

تأثیر تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا

محسن صحرانورد, آذر آقاياري, عليرضا متاله, اكرم فرهادي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2248

چکیده


مقدمه: پیچ خوردگی مچ پا از رایج‌ترین آسیب‌های ورزشی است که به دنبال آن تعادل ورزشکاران را دچار اختلال می‌نماید. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور با دو گروه مداخله و شاهد بود. تعداد 30 نفر ورزشکار مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. در گروه شاهد تنها فیزیوتراپی رایج و در گروه مداخله علاوه بر فیزیوتراپی رایج، تمرینات ثبات دهنده تنه نیز به کار گرفته شد. قبل و بلافاصله بعد از انجام مداخلات، تعادل پویای این افراد با استفاده از آزمون تعادلی ستاره در هشت جهت توسط آزمونگر بررسی شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری 2c، Independent t، Paired t و تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار SPSS در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از کنترل اثر پیش‌آزمون، امتیازات مربوط به آزمون تعادلی ستاره در هر هشت جهت در گروه مداخله، در مقایسه با گروه شاهد بهبودی معنی‌داری داشت (05/0 > P).

نتیجه‎گیری: انجام تمرینات ثبات دهنده تنه نسبت به فیزیوتراپی رایج، بهبود معنی‌داری را در تعادل پویای ورزشکارن مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا ایجاد می‌نماید، بنابراین پیشنهاد می‌شود که تمرینات ثبات دهنده در کنار فیزیوتراپی رایج در توان‌بخشی این افراد مورد توجه قرار گیرد.


واژگان کلیدی


پیچ خوردگی مزمن مچ پا؛ تعادل پویا،؛ تمرینات ثبات دهنده

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.