دوره 11، شماره 3: 1394:206-211

بررسی تأثیر فوری کفش‌های غلتکی بر پوسچر ‏تنه و سر و گردن زنان سالم در حالت ایستاده

فاطمه پل, سعيد فرقاني, عاطفه رحيمي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2241

چکیده


مقدمه: استفاده از کفش‌های غلتکی با هدف بهبود توانایی راه رفتن توصیه می‌شود. با توجه به تغییرات گزارش شده در پوسچر و کینماتیک مفاصل مچ پا، زانو و لگن، یکی از مهم‌ترین فرضیات متخصصان بالینی در تجویز این نوع کفش، تغییر پوسچر تنه و سر و گردن می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر فوری یک نوع کفش غلتکی بر پوسچر تنه و سر و گردن حین ایستادن در زنان سالم بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر بر روی 10 زن سالم با میانگین سنی 8/1 ± 5/24 سال انجام گرفت. موقعیت سه بعدی 11 مارکر بازتابنده نور که بر روی ستون فقرات و پیشانی نصب شده بود، توسط 8 دوربین 100 هرتزی، حین ایستادن در شرایط پا برهنه و پوشیدن یک نوع کفش غلتکی ثبت گردید. شرایط به صورت تصادفی انتخاب و ثبت در هر کدام از شرایط سه مرتبه تکرار شد. به منظور ارزیابی پوسچر در صفحه ساجیتال، شعاع قوس لومبار، قوس توراسیک و زاویه بین سر و گردن با صفحه افق مورد محاسبه قرار گرفت. برای مقایسه آماری دو حالت، آزمون Paired t در سطح معنی‌داری 05/0 مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: ایستادن با کفش غلتکی در مقایسه با حالت پا برهنه، شعاع قوس لومبار را به صورت معنی‌دار و به میزان 23/11 درصد کاهش داد (006/0 = P). شعاع قوس توراسیک به میزان 45/4 درصد افزایش یافت؛ اگرچه این تغییر معنی‌دار نبود (460/0 = P). همچنین، تغییر معنی‌داری در زاویه بین سر و گردن و صفحه افق مشاهده نشد (470/0 = P).

نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده ایجاد پوسچر اکستانسوری لومبار در وضعیت ایستاده به دنبال پوشیدن کفش‌های غلتکی می‌باشد. بنابراین، کفش‌های غلتکی شاید بتواند به عنوان مداخله درمانی در مواردی که نیاز به ایجاد پوسچر اکستانسوری ناحیه لومبار است، مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


کفش غلتکی؛ پوسچر؛ تنه؛ سر و گردن

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.