دوره 8، شماره 1: 1391:170-179

ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با زاویه Q و زانو درد

امير لطافت‌کار, شهرزاد زندي, مجيد خدايي, جعفر بلالي‌ وشمه‌سرا, مريم مزيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.219

چکیده


مقدمه: طبق نظریه زنجیره حرکتی جاندا (Janda’s kinetic chain theory) اختلال به وجود آمده در یک مفصل می‌تواند مفاصل نزدیکتر را نیز متأثر سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با زاویه Q و زانو درد در کشتی‌گیران سبک آزاد ایران بود.
مواد و روش‌ها:
برای اجرای این تحقیق 20 کشتی‌گیر تیم ملی با میانگین سنی 86/0 ± 11/19 سال، وزن 4/18 ± 5/70 کیلوگرم، قد
1/9 ± 2/173 سانتی‌متر انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری کف پای صاف از افت ناوی (افت استخوان ناويكولار- روش Brody و همکاران)، برای اندازه‌گیری زاویه Q زانو از گونیامتر و برای اندازه‌گیری درد زانو از خط‌کش درد (VAS) Visual analog scale استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از برنامه آماری 18SPSS و آزمون آماری Pearson در سطح معنی‌دار 05/0.استفاده شد. همچنین از آزمون

 Interclass correlation coefficient (ICC) برای بررسی تکرارپذیری داده‌های اندازه‌گیری شده استفاده شد.
یافته‌ها:
با توجه به نتایج تحقیق رابطه معنی‌داری بین ناهنجاری کف پای صاف و زانو درد در بین کشتی‌گیران یافت شد (686/0 = r). رابطه معنی‌دار بین افزایش زاویه Q در پای برتر و زانو درد مشاهده شد (949/0 = r). همچنین رابطه معنی‌دار ضعیفی بین افزایش زاویه Q در پای برتر و کف پای صاف مشاهده شد (278/0 = r).
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بر اساس سیستم زنجیره حرکتی، ناهنجاری کف پای صاف شاید باعث چرخش جانبی پاتلا و در نهایت افزایش زاویه Q شده و این عامل منجر به درد زانو در کشتی‌گیران سبک آزاد می‌شود.
کلید واژه‌ها:
تئوری زنجیره حرکتی، زانو درد، ناهنجاری کف پای صاف


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.