دوره 11، شماره 1: 1394:1-10

اثر یکپارچگی بینایی – شنوایی بر دقت اجرا و یادگیری یک تکلیف حرکتی

حسام رمضان زاده, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي, محمدعلي سنجري

DOI: 10.22122/jrrs.v11i1.2176

چکیده


مقدمه: بینایی تنها حس فراهم‌کننده اطلاعات برای درک الگوی حرکت نیست. شنوایی کانال ادراکی مناسب دیگری برای جمع‌آوری اطلاعات درباره الگوی حرکت است.از این رو تحقیق حاضر به بررسی اثر یکپارچگی بینایی- شنوایی بر دقت اجرا و یادگیری تکلیف می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: 30 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران به طور در دسترس انتخاب شدند. افراد به طور تصادفی در سه گروه بینایی، بینایی-شنوایی (تک‌کانالی) و بینایی- شنوایی (دوکانالی) قرار گرفتند. افراد در گروه بینایی الگوی فرد ماهری را تماشا می‌کردند و در گروه‌های بینایی–شنوایی همزمان و علاوه بر الگوی بینایی، سرعت زاویه‌ای مفصل آرنج (گروه دوم) و سرعت زاویه‌ای مفاصل آرنج و مچ (گروه سوم) را دریافت می‌کردند. آزمودنی‌ها 4 جلسه 40 کوششی تمرین کردند و در انتهای هر جلسه، آزمون اکتساب به عمل آمد. 48 ساعت بعد، آزمون یادداری انجام گردید.برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های One-way ANOVA و Repeated measures ANOVA استفاده شد. تحلیل‌ها با نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

یافته‌ها: در آزمون اکتساب، گروه بینایی- شنوایی (تک‌کانالی) عملکرد بهتر معنی‌داری نسبت به گروه بینایی (001/0 P =) و بینایی- شنوایی (دوکانالی) (045/0P =) داشت. در آزمون یادداری، بین هر دو گروه بینایی- شنوایی (تک‌کانالی و دوکانالی) با گروه بینایی، تفاوت معنی‌داری به نفع گروه‌های دو حسی وجود داشت (به ترتیب، 002/0P =  و 001/0P = ).

نتیجه‎گیری: نتایج این تحقیق مطابق با فرضیه تناسب حسی است و بیان می‌کند که در تکلیف شوت جفت بسکتبال به دلیل سازگاری‌های زمانی خاص، حسی که بر ادراک در زمینه تکلیف مسلط است، حس شنوایی است که اگر همراه با بینایی ارائه شود نتایج سودمندی را به دنبال دارد. به طور کلی در این تحقیق اثر مثبت یکپارچگی بینایی- شنوایی بر عملکرد و یادگیری شوت جفت بسکتبال تأیید شد.


واژگان کلیدی


یکپارچگی بینایی- شنوایی؛ سانیفیکیشن؛ الگودهی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.