دوره 7، شماره 2: 1390

تاثير چهار هفته تمرين درماني بر زاويه Q و Popliteal در ورزشكاران مبتلا به سندرم درد كشككي- راني

مريم مزيدي, محمد حسين عليزاده, رضا رجبي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.217

چکیده


مقدمه و هدف: سندرم درد كشككي راني واژه كلينيكي شايعي جهت توصيف شرايط پاتولوژيك درد موجود بين کشکک و كنديل هاي ران است(لطافت­کار و همکاران 2010[1]).  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثير چهار هفته تمرين درماني بر زاويه Q و Popliteal در ورزشكاران مبتلا به سندرم درد كشككي- راني بود.

روش کار: تحقیق نیمه تجربی حاضر بر روي 60 ورزشکار مبتلا به درد کشککي- راني در رشته­های والیبال، کاراته و تکواندو با میانگین سن 15/0± 38/21 سال، قد 52/1± 18/ 170 سانتی­متر و وزن 67/0± 79/60 کیلوگرم و سابقه ورزشی آنها بیش از 3 سال در دو گروه 30 نفري تجربی و کنترل انجام شده است. در اين تحقيق زاويه Q و پوپليتئال با استفاده از گونيامتر و شدت درد زانو با مقياس بصری درد (VAS) قبل و بعد از تمرين­درماني چهار هفته­اي سنجيده شد. داده­های بدست آمده از طریق آزمون­های آماري تی­زوجی و  تی­مستقل در نرم افزار Spss ورژن 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(سطح معنی­داری 05/0).

یافته­ها: یافته­ها نشان داد که چهار هفته تمرين درماني، تاثیر معنی­داری در کاهش میزان درد زانوی ورزشکاران دارای سندرم درد کشککی رانی دارد. همچنین انعطاف­پذیری عضلات همسترینگ و قدرت عضله چهارسر رانی نیز بعد از اجرای برنامه حرکت درمانی افزایش یافت.

یحث و نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه های تمرینی کششی و تقویتی در عضلات خم و راست کننده زانو ممکن است در درمان سندرم درد کشککی رانی موثر باشد. اثبات این مورد نیازمند انجام تحقیقات بیشتری می­باشد.

واژگان کلیدی: زاویه Q، زاویه Popliteal، تمرین درمانی، درد کشککی- رانی.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.