ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393:1004-8

ویژه یاری: حلقه نادید هندلینگ کودک فلج مغزی: نامه ای به سردبیر

حميد دالوند, مهدی رصافيانی, سيد علی حسينی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i8.2165

چکیده


ویژه یاری، مراقبت ویژه و خاصی است در حیطه کاره­های روزمره زندگی کودک فلج مغزی، که توسط مراقب که عمدتا مادر است صورت می­گیرد. ناآگاهی متقابلی از طرف مادران و درمانگران، نسبت به ویژه یاری وجود دارد. یعنی نه تنها مادران، آگاهی لازم نسبت به ویژه یاری را ندارد بلکه عملا هم تجربه ای در این زمینه ندارد و ویژه­یاری بعنوان حلقه نادید هندلینگ، موجب سختی، تنیدگی و افزایش بار مراقبتی در مراقبان گردیده است. بنظر می­رسد از رهگذر برنامه­های آموزشی مراقبتی به والدین و درمانگران، برگزاری کارگاه­های آموزشی و آشنايي عملي و علمي با نحوه­ی مراقبت از کودک فلج مغزی می توان به افزایش سطح آگاهی و ارتقا تجربه آنها در مورد ویژه یاری همت گماشت.


تمام متن:

PDF

مراجع


Odding E, Roebroeck M, Stam H. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil 2006; 28(4):183-91.

Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 2007; 49(Supplement 109): 8–14.

Haglund K, Kyle J, Finkelstein M. Pediatric safe patient handling. J Pediatr Nurs 2010; 25(2): 98-107.

Dalvand H. Exploring the process of maternal handling the children with cerebral palsy at home [PhD thesis].Tehran: University of Social Welfare and Reabilitation; Department of Occupational Therapy. 1393

Glasscock R. A phenomenological study of the experience of being a mother of a child with cerebral palsy. Pediatric Nursing 2000; 26(4):407.

Griffin SD, Price VJ. Living with lifting: mothers' perceptions of lifting and back strain in childcare. Occupational Therapy International 2000; 7(1):1-20.

Davis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: care, health and development. 2010; 36(1):63-73.

Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA, khankeh HR. Co-occupations: an open window to the world of caring of children with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation 2014; 14(6): 8-17.

Razavi Afzal Z, Rassafiani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A survey on caregivers' knowledge about special caring for 1-to-5 year-old children with cerebral palsy and their compliance with these practices (persian). J Res Rehabil Sci. 2013 9(4):1-11.

Jalili N, Goodarzy M, Rassafiani M, Farzi M. Effectiveness of a parent training program on knowledge of mothers regarding the proper care of children with Cerebral palsy.J Res Rehabil Sci 2012; 8(3): 502-10.

Rezaei M, Malekpour M, Rassafiani M. Assessment of Knowledge of Iranian Occupational Therapists of Handling of Children with Cerebral Palsy. Occupational Therapy International 2014; 21(2): 63-70.

Goudarzi M, Jalili N, Rasafiyani M, Akbarfahimi N, Mardani BA. Assessment of musculo skeletal pain in the mothers of children 4- 12 years old with cerebral palsy(persian). J disabil stud. 2013; 3(1): 16-20.

Ghashghaee M. Clarifying barriers and facilitators to care children with cerebral palsy during parent implementation a home-based educational special caring program. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2012.

Ghorbanpour Z, Vameghi R, Hosseini SA, Dalvand H. The effect of home adaptation, on developmental level of 60 months old children with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation 2014; 14(6): 107-14.

Ghorbanpor Z, Hosseini SA, Vamghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Reza Soltani P. The effect of “handling training” to caregivers at home on fine motor development in 6 to 72 months old children with cerebral palsy. J Res Rehabil Sci 2012; 8(3): 466-76.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.