دوره 11، شماره 3: 1394:182-192

اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ حرکتی

زهرا فتحي رضائي, عليرضا فارسي, سيد محمد كاظم واعظ موسوي, سيد حجت زماني ثاني

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2155

چکیده


مقدمه: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین شناختی با تکالیف حافظه کاری بر کارایی شبکه عصبی کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ حرکتی بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. 20 دانشجوی دختر در تحقیق شرکت داشتند. گروه شناختی (10 نفر) تمرینات تکالیف حافظه کاری بینایی- فضایی را دریافت کردند و گروه شاهد (10 نفر) تمرینات ساده دو مهارت حرکتی بدون عامل شناختی را انجام دادند. پیش و پس از هشت جلسه تمرینی 45 دقیقه‌ای، از شرکت کنندگان آزمون شبکه‌های توجه برای سنجش کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ به دو مهارت حرکتی به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر و نرم‌افزار SPSS در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: آزمون تحلیل واریانس مکرر دو در دو تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه در هر سه عامل (کنترل اجرایی توجه، دقت پاسخ مهارت فورهند و دقت پاسخ مهارت بک‌هند) نشان داد. گروه شناختی در عامل کنترل اجرایی توجه بهبود در کارایی شبکه را نشان داد؛ در حالی که در گروه شاهد تغییری مشاهده نشد. در عامل دقت پاسخ در گروه شناختی بهبود بیشتری با توجه به نمرات میانگین نسبت به گروه شاهد مشاهده شد.

نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‌رسد تمرین شناختی روی کارایی شبکه عصبی و دقت پاسخ حرکتی تأثیر مثبتی دارد و این موضوع نشان دهنده اثر افزایش یافته ارتباطات درون شبکه‌ای و انعطاف‌پذیری مغز به تکرار و تمرین است. بنابراین می‌توان گفت تمرینات شناختی به دلیل درگیری توانایی‌های شناختی بیشتر مانند حافظه، توجه و ادراک و همچنین درگیری بیشتر شبکه‌های مغزی و تسهیل اتصال سیناپسی، اثرات مثبت‌تری بر توانایی‌های شناختی و اجرا دارد

واژگان کلیدی


شبکه‌های توجه؛ کنترل اجرایی؛ تمرین شناختی؛ حافظه کاری؛ بینایی- فضایی؛ دقت پاسخ

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.