دوره 7، شماره 2: 1390

مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "کتاب کمر"بر بيماران مبتلا به کمردرد مزمن

سميه نوري, غلامعلي قاسمي, عبدالکريم کريمي, حميد صالحي, خليل خيام باشي, سميه علي زماني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.215

چکیده


مقدمه: با توجه به تنوع شيوه هاي درماني براي کمردرد ، هنوز توافق نظر درباره ي موثرترين روش درماني وجود ندارد. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه برنامه تمريني منتخب و درمان با نگرش خود درماني با استفاده از کتابي نوين در درمان کمردرد با عنوان"کتاب کمر"[1] مي باشد.

مواد و روش ها: 29 بيمار با تشخيص کمر درد مزمن در اين پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفي در دو گروه تمرين درماني (17بيمار) و خود درماني بوسيله" کتاب کمر" (12 بيمار) قرار گرفتند. گروه تمرين درماني با تشخيص پزشک تمرينات منتخب فلکسوري، اکتنسوري و تمرينات ثبات کمر را دريافت کردند و گروه خود درماني ملزم به خواندن "کتاب کمر" و رعايت مفاد آن گرديدند. طول مدت درمان براي هر دو گروه 6 هفته در نظر گرفته شد. ميزان درد و ناتواني به ترتيب بوسيله  شاخص بصري درد وس[2] و پرسشنامه ناتواني عملکردي اوسوستري[3] ارزيابي شد. يافته ها با استفاده از آزمون تي زوجي و تي مستقل در سطح معناداري  05/0 تحليل شد.

نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که تمرين درماني باعث کاهش معنادار در ميزان درد )001/0 (p<وبهبود ناتواني)001/0= (p  بيماران گروه تمرين شده است در حاليکه گروه " کتاب کمر" در دو متغير درد و ناتواني بهبود معناداري را نسبت به قبل از دوره درمان نشان ندادند) 05/0 (p>. همچنين مقايسه بين دو گروه براي متغيرهاي درد و ناتواني تفاوت معناداري را از نظر آماري با يکديگر نشان دادند.

بحث: تمرين درماني روشي موثر در درمان کمردرد مزمن مي­باشد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که تمرين درماني بيش از خوددرماني به وسيله "کتاب کمر" در درمان کمردرد مزمن تاثير دارد. از اين رو به نظر مي­رسد تمرين درماني به اين شکل بتواند روشي مؤثر در درمان کمردرد مزمن به شمار رود.

کليد واژه: کمردرد مزمن، تمرين درماني، کتاب کمر.

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.