دوره 11، شماره 4: 1394:257-262

بررسی رابطه ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و وضعیت زندگی سالمندان

مهيار صلواتي, حمزه بهارلوئي, بهنام اخباري

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2064

چکیده


مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و وضعیت زندگی سالمندان ایرانی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. 191 سالمند مقیم جامعه و آسایشگاه سالمندان به شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده برای شرکت در این طرح انتخاب شدند. میزان ترس از زمین خوردن، میزان تحصیلات و شیوه زندگی بر اساس پرسش‌نامه‌های چند گزینه‌ای مشخص گردید و رابطه بین آن‌ها بررسی شد. روش‌‌های آماری شامل آزمون‌ Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman بود.

یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون Kruskal-Wallis، ترس از زمین خوردن بین افراد با شیوه‌های مختلف زندگی، تفاوتی مشاهده نگردید (25/0 = P). با محاسبه ضریب همبستگی Spearman نیز رابطه‌ای بین میزان ترس از زمین خوردن با سطح تحصیلات دیده نشد (07/0 = R، 32/0 = P).

نتیجه‎گیری: یافته‌های این پژوهش نشان ‌داد که ارتباطی بین ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و همچنین، وضعیت زندگی افراد سالمند وجود نداشته است.


واژگان کلیدی


سالمندان؛ ترس از زمین خوردن؛ میزان تحصیلات؛ وضعیت زندگی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.