دوره 10، شماره 6، 1393:721-32

بررسی تاثیر کفش های غلتکی و تمرینات اکستانسوری مکنزی بر میزان درد، ناتوانی و پوسچر کمر در افراد مبتلا به کمردرد تحت حاد

عاطفه رحیمی, سعید فرقانی, فاطمه پل

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.2047

چکیده


چکیده

مقدمه: کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد. اگرچه اغلب تمرین درمانی توصیه  می شود اما نیازمند زمان ، تجهیزات و در خطر رعایت نکردن تمرینات از طرف بیمار است. کفش های غلتکی با تغییراتی در پوسچر مچ پا ، زانو ، ران و کمر می توانند به عنوان بخشی از درمان  استفاده شوند.  بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کفش های غلتکی و تمرینات اکستانسوری مکنزی بر میزان درد، ناتوانی و پوسچر کمر در افراد مبتلا به کمردرد تحت حاد می باشد.

مواد و روش ها: در مطالعه شبه تجربی حاضر، با روش نمونه گیری در دسترس (convenience) 20 فرد ( 10 مرد و 10 زن ) با میانگین سن  45/10± 15/32  مبتلا به کمردرد تحت حاد که با انجام حرکات تکراری اکستانسیون در حالت ایستاده و دمر(پرون) درد آن ها کاهش می یافت ، پس از امضا کردن فرم رضایتنامه آگاهانه در دو گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی(10n=) و گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و کفش غلتکی(10n=) قرار گرفتند. قبل و بعد از 4 هفته مداخلات درمانی، شدت درد (معیار دیداری درد )، ناتوانی (پرسشنامه Oswestry) و پوسچر کمر (دستگاه Qualisys Track Manager  مجهز به 7 دوربین 100Hz  ورژن 2.10 ،ساخته و طراحی شده توسط کارخانه  Qualisys کشور سوئد)  اندازه گیری شد.

یافته ها: میزان کاهش درد در گروه تمرینات اکستانسوری و کفش به طور معنادار و به میزان 9/58٪ بیشتر از گروه تمرینات اکستانسوری بود (04/0P=). کاهش میزان ناتوانی، در مقایسه بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبود (05/0P>). شعاع قوس کمر در هر دو گروه تغییر نکرد (05/0P>) و همچنین اختلاف معنادار در شعاع قوس کمر بین دو گروه وجود نداشت (05/0P>).

نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد کفش های غلتکی می توانند به عنوان بخشی از برنامه درمانی افراد مبتلا به کمردرد تحت حاد باشد.

کلید واژه: کمردرد، تمرینات مکنزی، کفش غلتکی، پوسچر


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.