دوره 8، شماره 1: 1391:104-112

مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار

سيد صدر‌الدين شجاع‌الدين, حسين مهرابيان, ابراهيم محمدعلي نسب, مهدي عرفاني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.203

چکیده


مقدمه: امروزه فوايد انجام فعالیت‌های بدني در پيش‌گيري از بیماری‌های مزمني هم چون استئوآرتريت پيشنهاد می‌شود، اما خطرهایی که فعالیت بدنی شدید ممکن است بر روی افراد و به خصوص سیستم اسکلتی- عضلانی آنان داشته باشد، همچنان ناشناخته است. هدف از این مطالعه، مقایسه درجه استئوآرتريت رادیوگرافیک و درد زانو، ميزان علایم، مشكلات عملكرد حركتي در فعالیت‌های روزانه، ورزشي، تفريحي و کیفیت زندگي در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار بوده است.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه 15 ورزشکار مرد حرفه‌ای بازنشسته فوتبال و 15 فرد غير ورزشکار به عنوان آزمودني به صورت هدفمند انتخاب شدند. تشخیص بیماری با تأیید علایم بالینی و رادیولوژیکی (Kellgren-Lawrence) توسط پزشک ارتوپد انجام و از پرسش‌نامه جهاني و بومي‌سازي شده پیامد صدمات زانو و استئوآرتریت (Knee injury osteoarthritis outcome score و یا KOOS) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون Independent t در سطح معنی‌داري 05/0 ≤ P استفاده گردید.
یافته‌ها:
بالاتر بودن میانگین درجه استئوآرتریت رادیوگرافیک زانو (001/0P = ) و پایین‌تر بودن میانگین شدت درد زانو (002/0P = )، ميزان علایم (001/0 > P)، مشكلات عملكرد حركتي در فعالیت‌های روزانه (001/0P = )، ورزشي، تفريحي (001/0 > P) و کيفيت زندگي (001/0 > P) در گروه ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار (كه نشان دهنده وخیم‌تر بودن وضعیت در گروه ورزشکار مي‌باشد)، اختلاف معنی‌داری را نشان داد.
نتیجه گیری:
ورزش فوتبال به صورت حرفه‌ای و در سطح قهرمانی احتمال ابتلا به بیماری استئوآرتریت زانو را در بین ورزشکاران نخبه بازنشسته افزایش می‌دهد.
کلید واژه‌ها:
استئوآرتريت زا نو، فوتبال، نخبه بازنشسته


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.