دوره 11، شماره 1: 1394:11-16

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی برای افراد سالمند

نسيبه نوري مميني, زهرا مصلي نژاد, مهدي رصافياني, سارا افشار, عنايت اله بخشي, غلامرضا ستوده, رباب صحاف

DOI: 10.22122/jrrs.v11i1.2029

چکیده


مقدمه: مشارکت اجتماعی ویژگی اصلی سالمندی موفق و سالم و هدف نهایی مداخلات در حوزه سلامت می باشد. این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی (Life Habits) (فرم کوتاه)، در راستای اندازه گیری مشارکت اجتماعی سالمندان طراحی شد.

مواد و روش‌ها: پس از کسب اجازه از نویسنده بر اساس روش Forward-Backward این پرسشنامه ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن در جمعیت 150 نفری از سالمندان شهر تهران (سن 60 سال و بالاتر)، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از نظر روایی صوری، روایی محتوایی (روش لاوشه) و پایایی آزمون-بازآزمون (تکرار پذیری به فاصله 2 هفته) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی [88/0 = CVI (Content validity index)] پرسشنامه براساس نظر متخصصین و سالمندان تایید شد. میزان پایایی آزمون – باز آزمون 98/0 [95/0 = ICC (Intraclass correlation coefficient)] به دست آمد.

نتیجه‎گیری: مجموعه نتایج به دست آمده نشان می دهد که گونه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین پس از اجراي روايي سازه مي تواند به عنوان ابزار بالینی و تحقیقاتی برای بررسی مشارکت اجتماعی سالمندان بكار رود.


واژگان کلیدی


سالمند؛ مشارکت اجتماعی؛ پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی؛ روایی؛ پایایی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.