دوره 10، شماره 6، 1393:758-67

مقايسه استفاده از زمان، اوقات فراغت و کیفیت مدیریت زمان در مادران کودکان مبتلا به فلج‌مغزی با مادران كودكان سالم در شهر اصفهان

نسرين جليلي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.2010

چکیده


چکیده:         

مقدمه: مراقبت از کودک با فلج مغزی وقت و انرژی زیادی را از مادر میگیرد همین امر باعث شده مادران زمان کافی برای کارهای دیگر اختصاص ندهند، لذا در این پژوهش الگوی استفاده از زمان مادران کودکان با فلج مغزی مورد بررسی قرار گرفته است.

موارد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهد انتخاب و در شهر اصفهان انجام شد. در گروه مادران با کودکان سالم30 نفر و در گروه مادران کودکان با فلج مغزی نیز 30 نفر شرکت کننده وجود داشت. با استفاده از پرسش نامه "استفاده از زمان مادران"  و نيز پرسش نامه دموگرافيك داده هاي لازم براي پژوهش جمع آوري شد. از آزمون های Mann–Whitney و Independent t برای تحلیل داده ها در SPSS16  استفاده شد.

 نتایج: آنالیز آماری داده ها تفاوت معنی داری را در حیطه مراقبت از کودک نشان داد به طوری که مادران کودکان با فلج مغزی زمان بیشتری را صرف امور کودک میکردند. در میزان رضایت از مهارت مدیریت زمان نیز تفاوت معنی داری به دست آمد و مادران داری کودکان سالم رضایت بیشتری داشتند.

بحث: بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، مادران کودکان با فلج مغزی زمان بیشتری را صرف امور کودک میکنند درنتیجه برای کارهای دیگر همچون مراقبت از خود و خواب/استراحت زمان کمتری را اختصاص داده و همین امر منجر به رضایت کمتر از نحوه ی استفاده از زمان در این مادران میگردد.

کلید واژه ها: فلج مغزی، استفاده از زمان، حیطه های کاری، مهارت مدیریت زمان


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.