دوره 10، شماره 6، 1393:768-74

عنوان: اثر تخت ترکشن بر ستون فقرات ناحیه کمری با روش اجزای محدود و روش مدلسازی

حکمت فرج پور, نیما جمشیدی, اصغر گل محمدی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.2000

چکیده


 

مقدمه:کمردردیکی از مهمترین مسائلی است که در سرتاسر جهان وجود دارد. حدود 80 تا 90% کمردرد ها از نوع حاد است که فتق دیسک یا Herniated Discدر بین مهره‌های L4-L5 ناحیه کمری و پارگی دیسک از مهمترین دلایل این نوع کمردرد هستند. روش درمانی که برای این نوع کمردرد استفاده می‌شود، کشش ستون فقرات با تخت ترکشن است. تخت ترکشن با افزایش ارتفاع دیسک‌ها و ایجاد فاصله بین مفاصل فاست به درمان کمردرد کمک می‌کند.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، با استفاده از تصاویر سی‌تی‌اسکن گرفته‌ شده از یک بیمار زن 31 ساله به وزن 83 کیلوگرم، مدل سه بعدی ستون فقرات در ناحیه کمری با استفاده از نرم‌افزار Mimics10.01 ساخته‌ شد و مدل جهت تحلیل وارد نرم‌افزار Abaqus6.11 شد و در این نرم‌افزار خواص و ویژگی‌های اجزای ستون فقرات مدل شد و بارگذاری شبیه بارگذاری تخت ترکشن برروی مدل انجام شد و سپس تحلیل نتایج بدست آمده با مطالعات تجربی گذشته مورد بررسی قرار گرقت. هدف از انجام این تحقیق

ارائه یک روش برای بررسی میزان اثر بخشی تخت ترکشن بر ستون فقرات بود و این روش توسط مدلسازی سه بعدی و استفاده از روش اجزای محدود ارائه شد.

نتایج: پس از انجام بارگذاری در نرم‌افزار آباکوس، میزان جابجایی دیسک‌ها در بین مهره‌های L4-L5 و L3-L4 مورد بررسیقرار گرفت که این جابجایی‌ها به ترتیب برابر 59/2 میلی‌متر و 81/1 میلی‌متر بود. این نتایج با نتایج حاصل از بررسی‌های آزمایشگاهی، که از طریق بررسی جابجایی دیسک‌ها توسط عکس‌های ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن قبل و بعد از ترکشن بدست‌آمده بودند، مقایسه شد و مشخص شد که نتایج تطابق قابل قبولی با همدیگر دارند.

بحث: تخت ترکشن اثربخشی مناسبی در جابجایی دیسک‌ها و کاهش درد در ستون فقرات دارد.

کلید‌ واژه- تخت ترکشن، مدل‌سازی، کمردرد، اجزای محدود

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.